jquery简单的数字列表排序代码326 1300 434特效描述:数字列表排序,jquery列表排序小插件,能实现从大到小和从小到大排序

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/rank.css"/>

2. 引入JS

<script src="js/jquery-2.2.3.min.js"></script>

3. HTML代码

  <ul>
    <li>4</li>
    <li>7</li>
    <li>9</li>
    <li>2</li>
    <li>1</li>
    <li>5</li>
    <li>6</li>
    <li>8</li>
    <li>3</li>
    <li>3</li>
  </ul>
  <div>
    <button>从小到大</button><button>取消排序</button><button>从大到小</button>
  </div>
  <script>
    var color = ['#ffcc66' , '#ffcccc' , '#cccc33' , '#cccccc' , '#999933' , '#9999cc' , '#663333' , '#6666cc' , '#FF6A6A' , '#009966'];
    var initList = [], domArr = [];
    $('li').each(function(a){
      $(this).css('background' , color[a]);
      $(this).attr('title' , '原位置为:'+(a+1));
      initList[a] = $(this).html();
    })
    /*
    从小到大排序
     */
    function smallToBig(){
      getDom();
      $.each(domArr , function(i){
        $.each(domArr , function(j){
          if( domArr[i].html() < domArr[j].html()){
            mid = domArr[j]; domArr[j] = domArr[i]; domArr[i] = mid;
          }
        })
      })
      appendDom();
    }
    /*
     取消排序
     */
    function cancleRank(){
      getDom();
      $.each(initList,function(b){
        $.each(domArr,function(c){
          if(domArr[c].html() == initList[b]){
            $('ul').append(domArr[c]);
          }
        })
      })
    }
    /*
     从大到小排序
     */
    function bigToSmall(){
      getDom();
      $.each(domArr , function(i){
        $.each(domArr , function(j){
          if( domArr[i].html() > domArr[j].html()){
            mid = domArr[j]; domArr[j] = domArr[i]; domArr[i] = mid;
          }
        })
      })
      appendDom()
    }
    /*
    取出所有li放进数组
     */
    function getDom(){
      $('li').each(function( m ){
        domArr[m] = $(this);
      })
    }
    /*
    将数组中的li插入ul(原ul中的li自动删除。DOM元素的特性。)
     */
    function appendDom(){
      $.each( domArr, function(d){
        $('ul').append( domArr[d] );
      })
    }
    var funSum = [ smallToBig , cancleRank , bigToSmall];
    $('button').click(function(){
      var fun = funSum[$(this).index()]
      fun();
    })
  </script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 文字叠加 文字层叠 文字全屏 文字淡出淡进 文字淡出 文字淡进 文字翻转 文字旋转 文字放大缩小 文字缩放 文字大小 文字放大 文字缩小 文字变大 文字变小 文字收缩展开 文字收缩 文字展开 文字提示框 提示文字 文字拖动 文字拖拽 文字延迟加载 文字延迟 文字加载 360全景 360度全景 h5文字动画 h5文字边框动画 html5文字动画 html5文字边框动画 文字切换 文字选项卡 文字滑动 文字滑块 文字滚动 文字无缝滚动 文字间歇滚动 图片文字 文字导航菜单 文字导航 文字菜单 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 文字 文字插件 文字列表 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到