jQuery游戏图片平滑手风琴切换代码106 421 141特效描述:jQuery 游戏图片 平滑手风琴切换,jQuery制作游戏网站banner图片水平手风琴切换、平滑手风琴展开收缩切换代码。

代码结构

1. 引入JS

<script src="js/jquery.js"></script>

2. HTML代码

<div class="dh sfq">
	<ul>
		<li class="curr">
			<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang1.jpg" alt=""></a>
			<div class="layer">
				<p class="p1"><b class="col1">胜率</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">墨子</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
		<li>
		<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang2.jpg" alt=""></a>
			 <div class="layer">
				<p class="p1"><b class="col1">出厂</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">董卓</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
		<li>
		<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang3.jpg" alt=""></a>
			 <div class="layer">
			   <p class="p1"><b class="col1">MVP</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">大头网</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
		<li>
		<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang4.jpg" alt=""></a>
			 <div class="layer">
				<p class="p1"><b class="col1">场均击杀</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">袁术</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
		<li>
		<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang5.jpg" alt=""></a>
			 <div class="layer">
				<p class="p1"><b class="col1">场均助攻</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">张郃</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
		<li>
		<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang6.jpg" alt=""></a>
			 <div class="layer">
				<p class="p1"><b class="col1">场均补刀</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">黄舞蝶</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
		<li>
		<a href="javascript:;"><img src="images/datouwang3.jpg" alt=""></a>
			 <div class="layer">
				<p class="p1"><b class="col1">场均金钱</b><span class="col2">NO.1</span></p>
				<p class="p2"><b class="col2">姜维</b><span class="col1">胜率NO.1</span></p>
			</div>
		</li>
	</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	  // 初始化 第一个 状态
	  jQuery('.dh ul li.curr').animate({width:'246px'},'slow');
	  jQuery('.dh ul li.curr .layer').animate({height:'60px'},'slow');
	  jQuery('.dh ul li.curr .layer .p1').animate({left:'-200%'},'slow');
	  jQuery('.dh ul li.curr .layer .p2').animate({right:'145px'},'slow');
	  jQuery('.sfq ul li').hover(function(){
		// 获取索引
		 var _index = $(this).index();
		 $(this).addClass('curr')
		 .stop()
		 .animate({
			width:'246px'
		 },'slow')
		 .siblings()
		 .stop()
		 .animate({
			width:'108px'
		 },'slow')
		 .removeClass('curr');
		 $(this).find('.layer').stop().animate({height:'60px'},'slow').parent().siblings().find('.layer').stop().animate({
			 height: '100%'
		 },'slow');
		 $(this).find('.layer .p1').stop().animate({left:'-200%'},'slow').siblings('.p2').stop().animate({
			 right: '145px'
		 },'slow').parent().parent().siblings().find('.layer .p1').stop().animate({left:'10px'},'slow').siblings('.p2').stop().animate({
			 right: '-200%'
		 },'slow')
	  },function(){
		//移出
	  })
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 带标题的焦点图 纯图片轮播 图片轮播 滑动手风琴 手风琴 水平手风琴 垂直手风琴 图片手风琴 文字手风琴 手风琴插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到