jQuery带缩略图的全屏幻灯片图片切换代码97 384 129特效描述:jQuery 带缩略图的 全屏幻灯片 图片切换,jQuery全屏图片切换

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/carousel_focus.min.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<div class="banner">
	<div class="index_b_hero">
		<div class="hero-wrap">
			<ul class="heros">
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img01.jpg" /></a></li>
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img02.jpg" /></a></li>
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img03.jpg" /></a></li>
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img04.jpg" /></a></li>
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img05.jpg" /></a></li>
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img06.jpg" /></a></li>
				<li class="hero"><a href="#"><img class="thumb" src="images/img07.jpg" /></a></li>
			</ul>
		</div>
		<div class="helper">
			<div class="mask-left"></div>
			<div class="mask-right"></div>
			<a href="javascript:;" class="page_btn prev"></a>
			<a href="javascript:;" class="page_btn next"></a>
		</div>
	</div>
	<div id="lt_ss_tus" class="little_img">
		<ul class="small_list">
			<li class="on">
				<img id="0" src="images/img01.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
			<li>
				<img id="1" src="images/img02.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
			<li>
				<img id="2" src="images/img03.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
			<li>
				<img id="3" src="images/img04.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
			<li>
				<img id="4" src="images/img05.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
			<li>
				<img id="5" src="images/img06.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
			<li class="last">
				<img id="6" src="images/img07.jpg" height="65" width="162">
				<div class="bg"></div>
			</li>
		</ul>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动 滚动条 页面滚动 滚动插件 滚动条插件 滚动条美化 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 自动滚动图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 带缩略图的幻灯片 图片滚动 图片滚动条 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 自动滚动图片轮播 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到