css3制作iPhone X手机桌面背景切换代码329 1312 438特效描述:css3制作 手机桌面 背景切换,CSS3绘制iPhone X背景切换动画,淡入淡出背景切换动画以为主,iPhone X屏幕的背景和页面的背景同时切换效果代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script  src="js/index.js"></script>

3. HTML代码

<div class="workspace">
	<div class="bg-content"></div>
	<div class="mobile-body">
		<div class="top-bar">
			<div class="camera"></div>
			<div class="speaker"></div>
		</div>
		<div class="button volume-up"></div>
		<div class="button volume-down"></div>
		<div class="button silent"></div>
		<div class="button power"></div>
		<div class="layer-2"></div>
		<div class="layer-1"></div>
		<div class="layer-gradient-1"></div>
		<div class="layer-gradient-2"></div>
	</div>
	<div class="gallery-content">
		<div class="gallery-content__img active" data-img="images/bg-1.jpg"><img src="images/bg-1.jpg"></div>
		<div class="gallery-content__img" data-img="images/bg-2.jpg"><img src="images/bg-2.jpg"></div>
		<div class="gallery-content__img" data-img="images/bg-3.jpg"><img src="images/bg-3.jpg"></div>
		<div class="gallery-content__img" data-img="images/bg-4.jpg"><img src="images/bg-4.jpg"></div>
		<div class="gallery-content__img" data-img="images/bg-5.jpg"><img src="images/bg-5.jpg"></div>
		<div class="gallery-content__img" data-img="images/bg-6.jpg"><img src="images/bg-6.jpg"></div>
		<div class="gallery-content__img" data-img="images/bg-7.jpg"><img src="images/bg-7.jpg"></div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 滑动选项卡 滑动切换 滚动切换 滚动条切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 全屏焦点图 放大缩小 变大变小 放大 缩小 变大 变小 缩放 渐隐切换 全屏切换 淡出淡进 淡出 淡进 缩放切换 宽屏全屏 宽屏 全屏 页面全屏 页面宽屏 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片淡出淡进 图片淡出 图片淡进 图片全屏 图片放大缩小 图片缩放 图片大小 图片放大 图片缩小 图片变大 图片变小 带缩略图的幻灯片 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 背景切换 大图切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到