jQuery图片叠加轮播切换支持一键关闭84 335 112特效描述:jQuery 图片叠加 轮播切换 支持一键关闭,jQuery图片叠加轮播切换支持一键关闭

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/Cooldog.css">
<link rel="stylesheet" href="css/iconfont.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/Cooldog.js"></script>

3. HTML代码

<div class="Cooldog_container">
  <div class="Cooldog_content">
    <ul>
      <li class="p1">
        <a href="#">
          <img src="images/1.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p2">
        <a href="#">
          <img src="images/2.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p3">
        <a href="#">
          <img src="images/3.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p4">
        <a href="#">
          <img src="images/4.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p5">
        <a href="#">
          <img src="images/5.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p5">
        <a href="#">
          <img src="images/6.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p5">
        <a href="#">
          <img src="images/7.png" alt="">
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <a href="javascript:;" class="btn_left">
    <i class="iconfont icon-zuoyoujiantou"></i>
  </a>
  <a href="javascript:;" class="btn_right">
    <i class="iconfont icon-zuoyoujiantou-copy-copy"></i>
  </a>
  <a href="javascript:;" class="btn_close">
    <i class="iconfont icon-icon-test"></i>
  </a>
  <div class="buttons clearfix">
    <a href="javascript:;" class="color"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
  </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 滑动选项卡 滑动切换 滚动切换 滚动条切换 叠加浮动层 浮动 悬浮 悬浮层 悬浮框 浮动层 浮动框 浮动插件 悬浮插件 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 浮动提示框 层叠叠加 叠加层叠 层叠 叠加 加载更多 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片叠加 图片层叠 图片广告 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到