jQuery全屏图片3D翻转切换特效125 498 167特效描述:jQuery 全屏图片 3D翻转切换特效,jQuery全屏图片3D翻转切换特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css">
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.pageScroll3d.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/main.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.mousewheel.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.pageScroll3d.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>

3. HTML代码

<main class="main-content">
	<section>
		<h1>Весна</h1>
	</section>
	<section>
		<h1>Лето</h1>
	</section>
	<section>
		<h1>Осень</h1>
	</section>
	<section>
		<h1>Зима</h1>
	</section>
</main>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 滑动选项卡 滑动切换 滚动切换 滚动条切换 滑动手风琴 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 全屏焦点图 旋转翻转 旋转 翻转 全屏切换 宽屏全屏 宽屏 全屏 页面全屏 页面宽屏 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片翻转 图片旋转 图片全屏 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 全屏焦点图 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到