html5 svg分页圆点动画图片轮播切换特效118 470 157特效描述:html5 svg 分页圆点动画 图片轮播切换特效,html5 svg分页圆点动画图片轮播切换特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/TweenMax.min.js"></script>
<script src="js/interaction.js"></script>

3. HTML代码

<!-- demo page -->
<div id="demo-page">
	<!--main container-->
	<div id="main-container">
	<!-- <div id="main-container" class="vertical-version"> -->
		<!-- images wrapper -->
		<div id="images-wrapper">
			<figure class="image-wrapper active">
				<img src="img/cat-1.jpg" alt="Cat 1">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-2.jpg" alt="Cat 2">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-3.jpg" alt="Cat 3">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-4.jpg" alt="Cat 4">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-5.jpg" alt="Cat 5">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-6.jpg" alt="Cat 6">
			</figure>
		</div>
		<!-- controls wrapper -->
		<div class="controls-wrapper">
			<div class="controls">
				<!-- circular line -->
				<div id="circular-line">
					<svg width="38px" height="38px" viewBox="0 0 38 38" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
					  <g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
						<circle id="circular-line-path" stroke-width="4" cx="19" cy="19" r="17"></circle>
						</g>
					</svg>
				</div>
				<!-- straight line -->
				<div class="straight-line"></div>
				<div class="dot active"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 加载动画 滑动选项卡 滑动切换 滚动切换 滚动条切换 滑动手风琴 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 h5弹窗动画 html5弹窗动画 渐隐切换 淡出淡进 淡出 淡进 h5动画 h5背景动画 h5场景动画 h53D动画 h5界面动画 html5动画 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 h5按钮动画 html5按钮动画 图片淡出淡进 图片淡出 图片淡进 h5图片动画 h5图标动画 html5图片动画 html5图标动画 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 渐隐切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到