CSS3 transform图标加载特效代码14 54 19特效描述:CSS3 transform 图标加载,CSS3 transform图标加载特效代码

代码结构

1. HTML代码

<h1>CSS Animation</h1>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle loader"></div>
  <p>loader</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle gelatine"></div>
  <p>gelatine</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle spin"></div>
  <p>spin</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle elastic-spin"></div>
  <p>elastic spin</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle pulse"></div>
  <p>pulse</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle flash"></div>
  <p>flash</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="square hithere"></div>
  <p>hi there!</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle grow"></div>
  <p>grow</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle fade-in"></div>
  <p>fade in</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle fade-out"></div>
  <p>fade out</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle bounce"></div>
  <p>bounce</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle bounce2"></div>
  <p>bounce 2</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle shake"></div>
  <p>shake</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle flip"></div>
  <p>flip</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle swing"></div>
  <p>swing</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle wobble"></div>
  <p>wobble</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle fade-in-down"></div>
  <p>fade in down</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle fade-in-left"></div>
  <p>fade in left</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle fade-out-down"></div>
  <p>fade out down</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle fade-out-right"></div>
  <p>fade out right</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle bounce-in"></div>
  <p>bounce in</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle bounce-in-right"></div>
  <p>bounce in right</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle bounce-out"></div>
  <p>bounce out</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle bounce-out-down"></div>
  <p>bounce out down</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle rotate-in-down-left"></div>
  <p>rotate in down left</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle rotate-in-up-left"></div>
  <p>rotate in up left</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle roll-in"></div>
  <p>roll in</p>
 </div>
 <div class="cell">
  <div class="circle roll-out"></div>
  <p>roll out</p>
 </div>
</div>
<div class="row">
 <div class="cell">
  <div class="circle hinge"></div>
  <p>hinge</p>
 </div>
</div>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 延迟加载 无限加载 延迟 加载 加载动画

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到