HTML5 CSS3价格表翻转切换效果代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

60 236 79特效描述:HTML5 CSS3 价格表翻转切换。HTML5 CSS3价格表翻转切换效果代码下载

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/modernizr.min.js"></script>

2. HTML代码

	<div class="pricing-container">
		<div class="pricing-switcher">
			<p class="fieldset">
				<input type="radio" name="duration-1" value="monthly" id="monthly-1" checked>
				<label for="monthly-1">Monthly</label>
				<input type="radio" name="duration-1" value="yearly" id="yearly-1">
				<label for="yearly-1">Yearly</label>
				<span class="switch"></span>
			</p>
		</div>
		<ul class="pricing-list bounce-invert">
			<li>
				<ul class="pricing-wrapper">
					<li data-type="monthly" class="is-visible">
						<header class="pricing-header">
							<h2>Basic</h2>
							<div class="price">
								<span class="currency">$</span>
								<span class="value">30</span>
								<span class="duration">mo</span>
							</div>
						</header>
						<div class="pricing-body">
							<ul class="pricing-features">
								<li><em>5</em> Email Accounts</li>
								<li><em>1</em> Template Style</li>
								<li><em>25</em> Products Loaded</li>
								<li><em>1</em> Image per Product</li>
								<li><em>Unlimited</em> Bandwidth</li>
								<li><em>24/7</em> Support</li>
							</ul>
						</div>
						<footer class="pricing-footer">
							<a class="select" href="#">Sign Up</a>
						</footer>
					</li>
					<li data-type="yearly" class="is-hidden">
						<header class="pricing-header">
							<h2>Basic</h2>
							<div class="price">
								<span class="currency">$</span>
								<span class="value">320</span>
								<span class="duration">yr</span>
							</div>
						</header>
						<div class="pricing-body">
							<ul class="pricing-features">
								<li><em>5</em> Email Accounts</li>
								<li><em>1</em> Template Style</li>
								<li><em>25</em> Products Loaded</li>
								<li><em>1</em> Image per Product</li>
								<li><em>Unlimited</em> Bandwidth</li>
								<li><em>24/7</em> Support</li>
							</ul>
						</div>
						<footer class="pricing-footer">
							<a class="select" href="#">Sign Up</a>
						</footer>
					</li>
				</ul>
			</li>
			<li class="exclusive">
				<ul class="pricing-wrapper">
					<li data-type="monthly" class="is-visible">
						<header class="pricing-header">
							<h2>Exclusive</h2>
							<div class="price">
								<span class="currency">$</span>
								<span class="value">60</span>
								<span class="duration">mo</span>
							</div>
						</header>
						<div class="pricing-body">
							<ul class="pricing-features">
								<li><em>15</em> Email Accounts</li>
								<li><em>3</em> Template Styles</li>
								<li><em>40</em> Products Loaded</li>
								<li><em>7</em> Images per Product</li>
								<li><em>Unlimited</em> Bandwidth</li>
								<li><em>24/7</em> Support</li>
							</ul>
						</div>
						<footer class="pricing-footer">
							<a class="select" href="#">Sign Up</a>
						</footer>
					</li>
					<li data-type="yearly" class="is-hidden">
						<header class="pricing-header">
							<h2>Exclusive</h2>
							<div class="price">
								<span class="currency">$</span>
								<span class="value">630</span>
								<span class="duration">yr</span>
							</div>
						</header>
						<div class="pricing-body">
							<ul class="pricing-features">
								<li><em>15</em> Email Accounts</li>
								<li><em>3</em> Template Styles</li>
								<li><em>40</em> Products Loaded</li>
								<li><em>7</em> Images per Product</li>
								<li><em>Unlimited</em> Bandwidth</li>
								<li><em>24/7</em> Support</li>
							</ul>
						</div>
						<footer class="pricing-footer">
							<a class="select" href="#">Sign Up</a>
						</footer>
					</li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<ul class="pricing-wrapper">
					<li data-type="monthly" class="is-visible">
						<header class="pricing-header">
							<h2>Pro</h2>
							<div class="price">
								<span class="currency">$</span>
								<span class="value">90</span>
								<span class="duration">mo</span>
							</div>
						</header>
						<div class="pricing-body">
							<ul class="pricing-features">
								<li><em>20</em> Email Accounts</li>
								<li><em>5</em> Template Styles</li>
								<li><em>50</em> Products Loaded</li>
								<li><em>10</em> Images per Product</li>
								<li><em>Unlimited</em> Bandwidth</li>
								<li><em>24/7</em> Support</li>
							</ul>
						</div>
						<footer class="pricing-footer">
							<a class="select" href="#">Sign Up</a>
						</footer>
					</li>
					<li data-type="yearly" class="is-hidden">
						<header class="pricing-header">
							<h2>Pro</h2>
							<div class="price">
								<span class="currency">$</span>
								<span class="value">950</span>
								<span class="duration">yr</span>
							</div>
						</header>
						<div class="pricing-body">
							<ul class="pricing-features">
								<li><em>20</em> Email Accounts</li>
								<li><em>5</em> Template Styles</li>
								<li><em>50</em> Products Loaded</li>
								<li><em>10</em> Images per Product</li>
								<li><em>Unlimited</em> Bandwidth</li>
								<li><em>24/7</em> Support</li>
							</ul>
						</div>
						<footer class="pricing-footer">
							<a class="select" href="#">Sign Up</a>
						</footer>
					</li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
<script>
jQuery(document).ready(function($){
	//hide the subtle gradient layer (.pricing-list > li::after) when pricing table has been scrolled to the end (mobile version only)
	checkScrolling($('.pricing-body'));
	$(window).on('resize', function(){
		window.requestAnimationFrame(function(){checkScrolling($('.pricing-body'))});
	});
	$('.pricing-body').on('scroll', function(){ 
		var selected = $(this);
		window.requestAnimationFrame(function(){checkScrolling(selected)});
	});
	function checkScrolling(tables){
		tables.each(function(){
			var table= $(this),
				totalTableWidth = parseInt(table.children('.pricing-features').width()),
		 		tableViewport = parseInt(table.width());
			if( table.scrollLeft() >= totalTableWidth - tableViewport -1 ) {
				table.parent('li').addClass('is-ended');
			} else {
				table.parent('li').removeClass('is-ended');
			}
		});
	}
	//switch from monthly to annual pricing tables
	bouncy_filter($('.pricing-container'));
	function bouncy_filter(container) {
		container.each(function(){
			var pricing_table = $(this);
			var filter_list_container = pricing_table.children('.pricing-switcher'),
				filter_radios = filter_list_container.find('input[type="radio"]'),
				pricing_table_wrapper = pricing_table.find('.pricing-wrapper');
			//store pricing table items
			var table_elements = {};
			filter_radios.each(function(){
				var filter_type = $(this).val();
				table_elements[filter_type] = pricing_table_wrapper.find('li[data-type="'+filter_type+'"]');
			});
			//detect input change event
			filter_radios.on('change', function(event){
				event.preventDefault();
				//detect which radio input item was checked
				var selected_filter = $(event.target).val();
				//give higher z-index to the pricing table items selected by the radio input
				show_selected_items(table_elements[selected_filter]);
				//rotate each pricing-wrapper 
				//at the end of the animation hide the not-selected pricing tables and rotate back the .pricing-wrapper
				if( !Modernizr.cssanimations ) {
					hide_not_selected_items(table_elements, selected_filter);
					pricing_table_wrapper.removeClass('is-switched');
				} else {
					pricing_table_wrapper.addClass('is-switched').eq(0).one('webkitAnimationEnd oanimationend msAnimationEnd animationend', function() {		
						hide_not_selected_items(table_elements, selected_filter);
						pricing_table_wrapper.removeClass('is-switched');
						//change rotation direction if .pricing-list has the .bounce-invert class
						if(pricing_table.find('.pricing-list').hasClass('bounce-invert')) pricing_table_wrapper.toggleClass('reverse-animation');
					});
				}
			});
		});
	}
	function show_selected_items(selected_elements) {
		selected_elements.addClass('is-selected');
	}
	function hide_not_selected_items(table_containers, filter) {
		$.each(table_containers, function(key, value){
	  		if ( key != filter ) {	
				$(this).removeClass('is-visible is-selected').addClass('is-hidden');
			} else {
				$(this).addClass('is-visible').removeClass('is-hidden is-selected');
			}
		});
	}
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 图片翻转旋转 二维码 文字翻转旋转 地图 旋转木马 计算器 计时器 桌面 跳转 步骤 键盘 签到 分享 点赞 投票 雪花 打印 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滑动星星打分 转动旋转翻转 其他更多

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到