HTML5 SVG变形圆点图片切换特效代码下载10 39 14特效描述:变形圆点 图片切换,HTML5 SVG变形圆点图片切换特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/TweenMax.min.js"></script>
<script src="js/interaction.js"></script>

3. HTML代码

<!-- demo page -->
<div id="demo-page">
	<!--main container-->
	<div id="main-container">
	<!-- <div id="main-container" class="vertical-version"> -->
		<!-- images wrapper -->
		<div id="images-wrapper">
			<figure class="image-wrapper active">
				<img src="img/cat-1.jpg" alt="Cat 1">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-2.jpg" alt="Cat 2">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-3.jpg" alt="Cat 3">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-4.jpg" alt="Cat 4">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-5.jpg" alt="Cat 5">
			</figure>
			<figure class="image-wrapper">
				<img src="img/cat-6.jpg" alt="Cat 6">
			</figure>
		</div>
		<!-- controls wrapper -->
		<div class="controls-wrapper">
			<div class="controls">
				<!-- circular line -->
				<div id="circular-line">
					<svg width="38px" height="38px" viewBox="0 0 38 38" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
					  <g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd">
						<circle id="circular-line-path" stroke-width="4" cx="19" cy="19" r="17"></circle>
						</g>
					</svg>
				</div>
				<!-- straight line -->
				<div class="straight-line"></div>
				<div class="dot active"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
				<div class="dot"></div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<div style="text-align:center;margin:-680px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 导航切换 图片淡出淡进 带标题的焦点图 文字淡出淡进 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片切换 图片轮播 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 马赛克幻灯片 手风琴 全屏焦点图 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 渐隐切换 淡出淡入淡进 焦点图幻灯片

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到