js手机商品放大展示特效代码下载7 26 9特效描述:手机商品 放大展示,js手机商品放大展示特效

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" href="css/style.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div class="box">
	<a href="javascript:;" class="phone-display"></a>
	<div class="bottom-nav clearfix">
		<div class="tab-btn btn-left">
			<i class="shift-icon">
				<span></span>
			</i>
		</div>
		<div class="tab-btn btn-right">
			<i class="shift-icon">
				<span></span>
			</i>
		</div>
		<div class="bottom-center-nav">
			<ul class="small-img-ul">
			</ul>
		</div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片放大镜 文字放大缩小 图片放大缩小 数字放大缩小 缩放放大缩小 缩放切换

×
×
51前端

注册

官方QQ群
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到