jquery slide插件淘宝焦点图片轮播滚动,文字滚动,图片滚动166 661 221特效描述:jquery slide 淘宝焦点图 轮播滚动 文字滚动 图片滚动,jquery焦点图slide插件制作淘宝焦点图片轮播切换滚动,左右按钮控制产品图片滚动切换,列表文字滚动。图片/文字支持垂直滚动,水平滚动,淡出淡现等。

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jq.Slide.js"></script>

2. HTML代码

	<div id="page">
		<table width="760" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="KS-table">
			<caption>JQ-Slide插件参数说明表</caption>
			<tr>
				<th width="155" scope="row">参数名</th>
				<td width="438">参数值(默认值可以省略)</td>
				<td width="166">&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<th rowspan="5" scope="row">effect </th>
				<td>scroolY(默认):垂直滚动</td>
				<td rowspan="5">&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>scroolX:水平滚动</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>scroolTxt:文本垂直滚动</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>fade:淡出</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>scroolLoop:水平左右点击滚动</td>
			</tr>
			<tr>
				<th scope="row">autoPlay</th>
				<td>true(默认): or false</td>
				<td>&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<th scope="row">speed</th>
				<td>动画速度时间,默认&quot;normal&quot;,可以使用毫秒或者JQ中的fast,slow,normal</td>
				<td>&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<th scope="row">timer</th>
				<td>滚动间隔时间,默认&quot;1000,可以使用毫秒或者JQ中的fast,slow,normal</td>
				<td>&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<th scope="row">claNav</th>
				<td>JQ-slide-nav(默认):触点对象数组父级</td>
				<td>&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<th scope="row">claCon</th>
				<td>JQ-slide-content(默认):滚动对象或滚动对象父级</td>
				<td>&nbsp;</td>
			</tr>
			<tr>
				<th scope="row">steps</th>
				<td>1(默认):滚动几个</td>
				<td>&nbsp;</td>
			</tr>
		</table>
		<br />
		<hr />
		<br />
		<h3>滚动一:</h3>
		<div id="temp1">
			<div class="JQ-content-box">
				<ul class="JQ-slide-content">
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad1.jpg" width="549" /></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad2.jpg" width="549"></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad3.jpg" width="549"></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad4.jpg" width="549"></a></li>
				</ul>
			</div>
			<ul class="JQ-slide-nav">
				<li class="on"><a href="#" class="next"><img src="images/guangg1.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg2.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg3.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg4.jpg"></a></li>
			</ul>
		</div><!--temp1 end-->
<pre>
$("#temp1").Slide({
	effect : "scroolY",
	speed : "normal",
	timer : 3000
});
</pre>
		<hr />
		<h3>滚动二:</h3>
		<div id="temp2">
			<div class="JQ-content-box">
				<ul class="JQ-slide-content">
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad1.jpg" width="549" /></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad2.jpg" width="549"></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad3.jpg" width="549"></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad4.jpg" width="549"></a></li>
				</ul>
			</div>
			<ul class="JQ-slide-nav">
				<li class="on"><a href="#"><img src="images/guangg1.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg2.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg3.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg4.jpg"></a></li>
			</ul>
		</div><!--temp2 end-->
<pre>
$("#temp2").Slide({
	effect : "scroolX",
	speed : "normal",
	timer : 3000
});
</pre>
		<hr />
		<h3>滚动三:</h3>
		<div id="temp3">
			<div class="JQ-content-box">
				<ul class="JQ-slide-content">
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad1.jpg" width="549" /></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad2.jpg" width="549"></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad3.jpg" width="549"></a></li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="289" src="images/ad4.jpg" width="549"></a></li>
				</ul>
			</div>
			<ul class="JQ-slide-nav">
				<li class="on"><a href="#"><img src="images/guangg1.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg2.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg3.jpg"></a></li>
				<li><a href="#"><img src="images/guangg4.jpg"></a></li>
			</ul>
		</div><!--temp3 end-->
<pre>
$("#temp3").Slide({
	effect : "fade",
	speed : "normal",
	timer : 3000
});
</pre>
		<hr />
		<h3>滚动四:</h3>
		<div id="slide-box">
			<b class="corner"></b>
			<div class="slide-content" id="temp4">
				<div class="wrap">
					<ul class="JQ-slide-content">
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><IMG src="images/01.jpg" alt="懒人图库" width="330" height="450" /></a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><IMG alt="懒人图库" src="images/02.jpg" width="330" height="450" /></a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><IMG alt="懒人图库" src="images/03.jpg" width="330" height="450" /></a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><IMG alt="懒人图库" src="images/04.jpg" width="330" height="450" /></a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><IMG alt="懒人图库" src="images/05.jpg" width="330" height="450" /></a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><IMG alt="懒人图库" src="images/06.jpg" width="330" height="450" /></a></li>
					</ul>
				</div>
				<div class="JQ-slide-nav">
					<a class="prev" href="#">
						<b class="corner"></b>
						<span>&#8249;</span>
						<B class="corner"></B>
					</a>
					<a class="next" href="#">
						<b class="corner"></b>
						<span>&#8250;</span>
						<B class="corner"></B>
					</a>
				</div>
			</div>
			<b class="corner"></b>
		</div><!--slide-box end-->
<pre>
$("#temp4").Slide({
	effect : "scroolLoop",
	autoPlay:false,
	speed : "normal",
	timer : 3000,
	steps:2
});
</pre>
		<hr />
		<h3>滚动五:</h3>
		<div id="temp5">
			<div class="JQ-content-box">
				<ul class="JQ-slide-content">
					<li>这是公告标题的第一行</li>
					<li>这是公告标题的第二行</li>
					<li>这是公告标题的第三行</li>
					<li>这是公告标题的第四行</li>
					<li>这是公告标题的第五行</li>
					<li>这是公告标题的第六行</li>
					<li>这是公告标题的第七行</li>
					<li>这是公告标题的第八行</li>
					<li>这是公告标题的第9行</li>
					<li>这是公告标题的第10行</li>
					<li>这是公告标题的第11行</li>
					<li>这是公告标题的第12行</li>
				</ul>
			</div>
		</div><!--temp5 end-->
<pre>
$("#temp5").Slide({
	effect : "scroolTxt",
	speed : "normal",
	timer : 3000,
	steps:1
});
</pre>
		<hr />
		<h3>滚动六:</h3>
		<div id="temp6">
			<div class="JQ-content-box">
				<ul class="JQ-slide-content">
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="144" alt="" title="" src="images/g5.jpg" width="710" /></a> </li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="144" alt="" title="" src="images/20100820-284f62ce01db688e.jpg" width="710" /></a> </li>
					<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" target="_blank"><img height="144" alt="" title="" src="images/g1.jpg" width="710" /></a> </li>
				</ul>
				<ul class="JQ-slide-nav">
					<li class="on">1</li>
					<li>2</li>
					<li>3</li>
				</ul>
			</div>
		</div><!--temp6 end-->
<pre>
$("#temp6").Slide({
	effect : "scroolY",
	speed : "normal",
	timer : 3000
});
</pre>
	</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动 滚动条 页面滚动 滚动插件 滚动条插件 滚动条美化 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 自动滚动图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 滚动切换 滚动条切换 带缩略图的幻灯片 图片滚动 图片滚动条 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到