css3全屏相册图片上下无缝滚动展示特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

93 368 123特效描述:全屏相册 图片上下无缝 滚动展示。纯css3 keyframes属性制作全屏的相册图片单排列表布局,上下无缝滚动,悬停图片滑动收缩展开全图预览效果代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Fira+Sans:800&display=swap" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. HTML代码

<div class="gallery">
 <div class="gallery__strip__wrapper">
  <div class="gallery__strip one">
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-kyoto.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Kyoto</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-austria.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Halstatt</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-peru.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Peru</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-rio.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Rio</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="gallery__strip__wrapper">
  <div class="gallery__strip two">
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-italy.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Italy</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-osaka.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Osaka</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-bali.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Bali</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-paris2.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Paris</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="gallery__strip__wrapper">
  <div class="gallery__strip three">
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-cusco.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Cusco</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-rome.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Rome</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-paris.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Paris</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-bali2.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Bali</div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="gallery__strip__wrapper">
  <div class="gallery__strip four">
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-milan.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Milan</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-budapest.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Budapest</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-vienna.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Vienna</div>
   </div>
   <div class="photo">
    <div class="photo__image"><img src="img/gg-mexico.jpg"/></div>
    <div class="photo__name">Mexico</div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到