jquery图片选项卡轮播滑动切换代码161 640 214特效描述:图片选项卡切换 轮播滑动切换,jquery选项卡轮播图片,下面的商品每个都是可以点击的

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/szp-cpts.js"></script>

3. HTML代码

<div class="wrap">
  	<div class="slide">
      <div class="slide_point">
        <span class="cur_point point1"><img width="210px" height="280px" src="img/image/2_1.png"></span>
        <span class="point2"><img width="200px" height="250px" src="img/image/0_2.png"></span>
        <span class="point3"><img width="200px" height="250px" src="img/image/0_3.png"></span>
        <span class="point4"><img width="200px" height="250px" src="img/image/0_4.png"></span>
      </div>
      <div class="slide_cont">
        <ul class="clearfix">
          <li>
          	<img src="img/image/1_1.png" hspace="10" usemap="#s_map_1" ismap="ismap"/>
          	<map name="s_map_1" class="s_map">
          		<area class="map_point" shape="rect" coords="10,20,170,300" href="#" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="220,20,390,300" href="siteall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="420,20,600,300" href="pageall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="620,20,810,300" href="pageal.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
          	</map>
          </li>
          <li>
          	<img src="img/image/1_2.png" hspace="10" usemap="#s_map_2"/>
          	<map name="s_map_2" class="s_map">
          		<area class="map_point" shape="rect" coords="10,20,170,300" href="urlall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="300,20,500,300" href="siteall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="620,20,810,300" href="pageal.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
          	</map>
          </li>
          <li>
          	<img src="img/image/1_3.png" hspace="10" usemap="#s_map_3"/>
          	<map name="s_map_3" class="s_map">
          		<area class="map_point" shape="rect" coords="10,20,170,300" href="urlall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="220,20,390,300" href="siteall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="420,20,600,300" href="pageall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="620,20,810,300" href="pageal.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
          	</map>
          </li>
          <li>
          	<img src="img/image/1_4.png" hspace="10" usemap="#s_map_4"/>
          	<map name="s_map_4" class="s_map">
          		<area class="map_point" shape="rect" coords="10,20,170,300" href="urlall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="300,20,500,300" href="siteall.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
							<area class="map_point" shape="rect" coords="620,20,810,300" href="pageal.htm" target="_blank" alt="" title=""> 
          	</map>
          </li>
        </ul>
      </div>
     </div> 
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动滑过 flash焦点图 焦点图幻灯片 图片滑动 图片轮播

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到