jquery仿尤牙网手风琴滑动特效177 707 236特效描述:手风琴 手风琴滑动 滑动特效,手风琴拉动特效

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>

3. HTML代码

<div class="main">
 <div class="picon" id="picon">
  <ul>
   <li> <span style="background:url(images/index_head1.jpg) no-repeat;" class="ppa">义齿商城<br />
    <font class="ppb">服务最好,质量最优</font> </span>
    <div>
     <div class="divv"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divx"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divy"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divz"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
    </div>
   </li>
   <li> <span style="background:url(images/index_head2.jpg) no-repeat;" class="ppa">耗材商城<br />
    <font class="ppb">美的一天,从齿开始</font> </span>
    <div>
     <div class="divv"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divx"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divy"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divz"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
    </div>
   </li>
   <li> <span style="background:url(images/index_head3.jpg) no-repeat;" class="ppa">器材商城<br />
    <font class="ppb">先进义齿器材,尽在尤牙</font> </span>
    <div>
     <div class="divv"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divx"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divy"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divz"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
    </div>
   </li>
   <li> <span style="background:url(images/index_head4.jpg) no-repeat;" class="ppa">义齿精工厂<br />
    <font class="ppb">十年攻房,一朝成盾</font> </span>
    <div>
     <div class="divv"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divx"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divy"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
     <div class="divz"> <img src="images/index_small_ya.png" width="46" height="64" class="diva"/> <a href="#"><span class="divb h3">种植修复系列义齿</span></a><br />
      <span class="divb pp">种植牙瓷冠&nbsp;|&nbsp;个性基台类&nbsp;|&nbsp;</span><br />
      <a href="#"><span class="divb opq">立即购买</span></a> </div>
    </div>
   </li>
  </ul>
 </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动手风琴 滑动滑过

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到