css3逼真美女油画特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

7 27 10特效描述:逼真美女油画。纯css3绘制一副逼真的美女油画,这css3够强大的,卡通美女油画特效。

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="./css/style.css" type="text/css">

2. HTML代码

    <div class="paper">
      <div class="container">
        <div class="tree">
          <div class="leaf leaf001"></div>
          <div class="leaf leaf002"></div>
          <div class="leaf leaf003"></div>
          <div class="leaf leaf004"></div>
          <div class="leaf leaf005"></div>
          <div class="leaf leaf006"></div>
          <div class="leaf leaf007"></div>
          <div class="leaf leaf008"></div>
          <div class="leaf leaf009"></div>
          <div class="leaf leaf010"></div>
          <div class="leaf leaf011"></div>
          <div class="leaf leaf012"></div>
          <div class="leaf leaf013"></div>
          <div class="leaf leaf014"></div>
          <div class="leaf leaf015"></div>
          <div class="leaf leaf016"></div>
          <div class="leaf leaf017"></div>
          <div class="leaf leaf018"></div>
          <div class="leaf leaf019"></div>
          <div class="leaf leaf020"></div>
          <div class="leaf leaf021"></div>
          <div class="leaf leaf022"></div>
          <div class="leaf leaf023"></div>
          <div class="leaf leaf024"></div>
          <div class="leaf leaf025"></div>
          <div class="leaf leaf026"></div>
          <div class="leaf leaf027"></div>
          <div class="leaf leaf028"></div>
          <div class="leaf leaf029"></div>
          <div class="leaf leaf030"></div>
          <div class="leaf leaf031"></div>
          <div class="leaf leaf032"></div>
          <div class="leaf leaf033"></div>
          <div class="leaf leaf034"></div>
          <div class="leaf leaf035"></div>
          <div class="leaf leaf036"></div>
          <div class="leaf leaf037"></div>
          <div class="leaf leaf038"></div>
          <div class="leaf leaf039"></div>
          <div class="leaf leaf040"></div>
          <div class="leaf leaf041"></div>
          <div class="leaf leaf042"></div>
          <div class="leaf leaf043"></div>
          <div class="leaf leaf044"></div>
          <div class="leaf leaf045"></div>
          <div class="leaf leaf046"></div>
          <div class="leaf leaf047"></div>
          <div class="leaf leaf048"></div>
          <div class="leaf leaf049"></div>
          <div class="leaf leaf050"></div>
          <div class="leaf leaf051"></div>
          <div class="leaf leaf052"></div>
          <div class="leaf leaf053"></div>
          <div class="leaf leaf054"></div>
          <div class="leaf leaf055"></div>
          <div class="leaf leaf056"></div>
          <div class="leaf leaf057"></div>
          <div class="leaf leaf058"></div>
          <div class="leaf leaf059"></div>
          <div class="leaf leaf060"></div>
          <div class="leaf leaf061"></div>
          <div class="leaf leaf062"></div>
          <div class="leaf leaf063"></div>
          <div class="leaf leaf064"></div>
          <div class="leaf leaf065"></div>
          <div class="leaf leaf066"></div>
          <div class="leaf leaf067"></div>
          <div class="leaf leaf068"></div>
          <div class="leaf leaf069"></div>
          <div class="leaf leaf070"></div>
          <div class="leaf leaf071"></div>
          <div class="leaf leaf072"></div>
          <div class="leaf leaf073"></div>
          <div class="leaf leaf074"></div>
          <div class="leaf leaf075"></div>
          <div class="leaf leaf076"></div>
          <div class="leaf leaf077"></div>
          <div class="leaf leaf078"></div>
          <div class="leaf leaf079"></div>
          <div class="leaf leaf080"></div>
          <div class="leaf leaf081"></div>
          <div class="leaf leaf082"></div>
          <div class="leaf leaf083"></div>
          <div class="leaf leaf084"></div>
          <div class="leaf leaf085"></div>
          <div class="leaf leaf086"></div>
          <div class="leaf leaf087"></div>
          <div class="leaf leaf088"></div>
          <div class="leaf leaf089"></div>
          <div class="leaf leaf090"></div>
          <div class="leaf leaf091"></div>
          <div class="leaf leaf092"></div>
          <div class="leaf leaf093"></div>
          <div class="leaf leaf094"></div>
          <div class="leaf leaf095"></div>
          <div class="leaf leaf096"></div>
          <div class="leaf leaf097"></div>
          <div class="leaf leaf098"></div>
          <div class="leaf leaf099"></div>
          <div class="leaf leaf100"></div>
        </div>
        <div class="square">
          <div class="hairdo">
            <div class="sash">
              <div class="left"></div>
              <div class="right"></div>
            </div>
            <div class="feather feather2">
              <div class="featherside left">
                <div class="feath feath1"></div>
                <div class="feath feath2"></div>
                <div class="feath feath3"></div>
                <div class="feath feath4"></div>
                <div class="feath feath6"></div>
                <div class="feath feath7"></div>
                <div class="feath feath8"></div>
                <div class="feath feath10"></div>
                <div class="feath feath11"></div>
                <div class="feath feath12"></div>
                <div class="feath feath13"></div>
                <div class="feath feath14"></div>
                <div class="feath feath15"></div>
                <div class="feath feath16"></div>
                <div class="feath feath17"></div>
                <div class="feath feath18"></div>
                <div class="feath feath19"></div>
                <div class="feath feath21"></div>
                <div class="feath feath22"></div>
                <div class="feath feath23"></div>
                <div class="feath feath24"></div>
                <div class="feath feath25"></div>
                <div class="feath feath26"></div>
                <div class="feath feath27"></div>
                <div class="feath feath28"></div>
                <div class="feath feath29"></div>
                <div class="feath feath30"></div>
                <div class="feath feath31"></div>
                <div class="feath feath32"></div>
                <div class="feath feath33"></div>
                <div class="feath feath34"></div>
                <div class="feath feath35"></div>
                <div class="feath feath36"></div>
                <div class="feath feath37"></div>
                <div class="feath feath38"></div>
                <div class="feath feath39"></div>
                <div class="feath feath40"></div>
                <div class="feath feath41"></div>
                <div class="feath feath42"></div>
                <div class="feath feath43"></div>
                <div class="feath feath44"></div>
                <div class="feath feath45"></div>
                <div class="feath feath46"></div>
                <div class="feath feath47"></div>
                <div class="feath feath48"></div>
                <div class="feath feath49"></div>
                <div class="feath feath50"></div>
              </div>
              <div class="featherside right">
                <div class="feath feath1"></div>
                <div class="feath feath2"></div>
                <div class="feath feath3"></div>
                <div class="feath feath4"></div>
                <div class="feath feath6"></div>
                <div class="feath feath7"></div>
                <div class="feath feath8"></div>
                <div class="feath feath10"></div>
                <div class="feath feath11"></div>
                <div class="feath feath12"></div>
                <div class="feath feath13"></div>
                <div class="feath feath14"></div>
                <div class="feath feath15"></div>
                <div class="feath feath16"></div>
                <div class="feath feath17"></div>
                <div class="feath feath18"></div>
                <div class="feath feath19"></div>
                <div class="feath feath21"></div>
                <div class="feath feath22"></div>
                <div class="feath feath23"></div>
                <div class="feath feath24"></div>
                <div class="feath feath25"></div>
                <div class="feath feath26"></div>
                <div class="feath feath27"></div>
                <div class="feath feath28"></div>
                <div class="feath feath29"></div>
                <div class="feath feath30"></div>
                <div class="feath feath31"></div>
                <div class="feath feath32"></div>
                <div class="feath feath33"></div>
                <div class="feath feath34"></div>
                <div class="feath feath35"></div>
                <div class="feath feath36"></div>
                <div class="feath feath37"></div>
                <div class="feath feath38"></div>
                <div class="feath feath39"></div>
                <div class="feath feath40"></div>
                <div class="feath feath41"></div>
                <div class="feath feath42"></div>
                <div class="feath feath43"></div>
                <div class="feath feath44"></div>
                <div class="feath feath45"></div>
                <div class="feath feath46"></div>
                <div class="feath feath47"></div>
                <div class="feath feath48"></div>
                <div class="feath feath49"></div>
                <div class="feath feath50"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="curl curl8">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="curl curl3">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand7"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand12"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand17"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="hair rightpouf">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand7"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand12"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand17"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
          </div>
          <!-- hairdo -->
          <div class="body">
            <div class="skirtback"></div>
            <div class="leftarm" style="display: none;">
              <div class="upperarm">
                <div class="skin">
                  <div class="uppershadow"></div>
                </div>
              </div>
              <div class="lowerarm">
                <div class="wrinkle wrinklea"></div>
                <div class="wrinkle wrinkleb"></div>
                <div class="forearm">
                  <div class="forearmin">
                    <div class="wrinkle wrinkle5"></div>
                    <div class="wrinkle wrinkle6"></div>
                    <div class="wrinkle wrinkle7"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="hand">
                  <div class="wrist"></div>
                  <div class="thumb">
                    <div class="segment segment1"></div>
                    <div class="segment segment2"></div>
                    <div class="flex"></div>
                  </div>
                  <div class="finger finger4">
                    <div class="segment segment1"></div>
                    <div class="segment segment2"></div>
                    <div class="segment segment3"></div>
                  </div>
                  <div class="flower">
                    <div class="stem st1"></div>
                    <div class="stem st2"></div>
                    <div class="leaf leaf1"></div>
                    <div class="leaf leaf2"></div>
                    <div class="flowerbody f1">
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="bud"></div>
                    </div>
                    <div class="flowerbody f2">
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="petal"></div>
                      <div class="bud"></div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="finger finger3">
                    <div class="segment segment1"></div>
                    <div class="segment segment2"></div>
                    <div class="segment segment3"></div>
                  </div>
                  <div class="finger finger2">
                    <div class="segment segment1"></div>
                    <div class="segment segment2"></div>
                    <div class="segment segment3"></div>
                  </div>
                  <div class="palm front"></div>
                  <div class="finger finger1">
                    <div class="segment segment1"></div>
                    <div class="segment segment2"></div>
                    <div class="segment segment3"></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="skirt">
              <div class="wrinkle wrinkle26"></div>
              <div class="wrinkle wrinkle25"></div>
              <div class="wrinkle wrinkle22"></div>
              <div class="wrinkle wrinkle20"></div>
              <div class="wrinkle wrinkle24"></div>
              <div class="wrinkle wrinkle21"></div>
              <div class="wrinkle wrinkle23"></div>
              <div class="forearmshadow"></div>
            </div>
            <div class="waist">
              <div class="shirt">
                <div class="belt">
                  <div class="uppershadow"></div>
                  <div class="wrinkle wrink1">
                    <div class="wrinkle wrink2"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="leftshirt">
                  <div class="leftshirtshadow"></div>
                  <div class="armshadow"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle9"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle10"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle11"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle12"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle13"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle14"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle15"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle16"></div>
                  <div class="seam left"></div>
                  <div class="stitches right">
                    <div class="stitch four"></div>
                    <div class="stitch three"></div>
                    <div class="stitch two"></div>
                    <div class="stitch one"></div>
                  </div>
                </div>
                <div class="rightshirt">
                  <div class="sideshadow"></div>
                </div>
                <div class="boob"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="rightarm">
              <div class="upperarm">
                <div class="skin"></div>
              </div>
              <div class="forearm right">
                <div class="wrinkle wrinkle0"></div>
                <div class="wrinkle wrinkle1"></div>
                <div class="forearmin behind">
                  <div class="wrinkle wrinkle2"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle3"></div>
                  <div class="wrinkle wrinkle4"></div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="wrap right">
              <div class="lace lace13"></div>
              <div class="lace lace14"></div>
              <div class="lace lace15"></div>
              <div class="wrapinner"></div>
              <div class="wrinkle wrinkc"></div>
              <div class="wrinkle wrinkb"></div>
            </div>
            <div class="wrap left">
              <div class="lace lace0"></div>
              <div class="lace lace1"></div>
              <div class="lace lace2"></div>
              <div class="lace lace3"></div>
              <div class="lace lace4"></div>
              <div class="lace lace5"></div>
              <div class="lace lace6"></div>
              <div class="lace lace7"></div>
              <div class="lace lace8"></div>
              <div class="lace lace9"></div>
              <div class="wrapinner wrbase"></div>
              <div class="wrapinner wr1"></div>
              <div class="wrapinner wr2"></div>
              <div class="wrapinner wr3"></div>
              <div class="wrapinner wr4"></div>
              <div class="wrapinner wr5"></div>
              <div class="wrinkle wrinka"></div>
              <div class="wrinkle wrinkb"></div>
              <div class="wrinkle wrinkc"></div>
              <div class="wrinkle wrinkd"></div>
              <div class="wrinkle wrinke"></div>
            </div>
            <div class="upperbody">
              <div class="shoulders">
                <div class="cleavage"></div>
                <div class="armpit left"></div>
                <div class="armpit right"></div>
                <div class="vein vein0"></div>
                <div class="vein vein1"></div>
                <div class="vein vein2"></div>
                <div class="vein vein3"></div>
                <div class="vein vein4"></div>
                <div class="mole"></div>
                <div class="collarshadow"></div>
                <div class="shouldershadow"></div>
                <div class="trapezoid right"></div>
                <div class="shoulder"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="metal pin">
              <div class="metal midpin"></div>
            </div>
            <div class="neck">
              <div class="inner">
                <div class="neckshadow"></div>
              </div>
              <div class="leftneck"></div>
              <div class="cord"></div>
              <div class="notch"></div>
              <div class="sternal left"></div>
              <div class="sternal right"></div>
            </div>
            <div class="collarbone left"></div>
            <div class="collarbone right"></div>
          </div>
          <!-- /body -->
          <div class="hairdo front">
            <div class="ear left"></div>
            <div class="curl curl7">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand7"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand12"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand17"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="hair left" style="display:none">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand7"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand12"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand17"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="curl curl6">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="hair mid">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="hair rightback">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="hair leftback">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand13"></div>
              <div class="strand strand14"></div>
              <div class="strand strand15"></div>
              <div class="strand strand16"></div>
              <div class="strand strand18"></div>
              <div class="strand strand19"></div>
              <div class="strand strand20"></div>
              <div class="strand strand21"></div>
              <div class="strand strand22"></div>
              <div class="strand strand23"></div>
              <div class="strand strand24"></div>
              <div class="strand strand25"></div>
              <div class="strand strand26"></div>
              <div class="strand strand27"></div>
              <div class="strand strand28"></div>
              <div class="strand strand29"></div>
              <div class="strand strand30"></div>
              <div class="strand strand31"></div>
              <div class="strand strand32"></div>
              <div class="strand strand33"></div>
              <div class="strand strand34"></div>
              <div class="strand strand35"></div>
              <div class="strand strand36"></div>
              <div class="strand strand37"></div>
              <div class="strand strand38"></div>
              <div class="strand strand39"></div>
              <div class="strand strand40"></div>
              <div class="strand strand41"></div>
              <div class="strand strand42"></div>
              <div class="strand strand43"></div>
              <div class="strand strand44"></div>
              <div class="strand strand45"></div>
              <div class="strand strand46"></div>
              <div class="strand strand47"></div>
              <div class="strand strand48"></div>
              <div class="strand strand49"></div>
              <div class="strand strand50"></div>
            </div>
            <div class="pearlstring right long">
              <div class="pearl pearl0"></div>
              <div class="pearl pearl1"></div>
              <div class="pearl pearl2"></div>
              <div class="pearl pearl3"></div>
              <div class="pearl pearl4"></div>
              <div class="pearl pearl5"></div>
              <div class="pearl pearl6"></div>
              <div class="pearl pearl7"></div>
              <div class="pearl pearl8"></div>
              <div class="pearl pearl9"></div>
              <div class="pearl pearl11"></div>
              <div class="pearl pearl10"></div>
            </div>
            <div class="pearlstring right short">
              <div class="pearl pearl0"></div>
              <div class="pearl pearl1"></div>
              <div class="pearl pearl2"></div>
              <div class="pearl pearl3"></div>
              <div class="pearl pearl4"></div>
              <div class="pearl pearl5"></div>
              <div class="pearl pearl6"></div>
              <div class="pearl pearl7"></div>
              <div class="pearl pearl8"></div>
            </div>
            <div class="pearlstring left long">
              <div class="pearl pearl0"></div>
              <div class="pearl pearl1"></div>
              <div class="pearl pearl2"></div>
              <div class="pearl pearl3"></div>
              <div class="pearl pearl4"></div>
              <div class="pearl pearl5"></div>
              <div class="pearl pearl6"></div>
              <div class="pearl pearl7"></div>
              <div class="pearl pearl8"></div>
              <div class="pearl pearl9"></div>
              <div class="pearl pearl23"></div>
              <div class="pearl pearl22"></div>
              <div class="pearl pearl21"></div>
              <div class="pearl pearl20"></div>
              <div class="pearl pearl19"></div>
              <div class="pearl pearl18"></div>
              <div class="pearl pearl17"></div>
              <div class="pearl pearl16"></div>
              <div class="pearl pearl15"></div>
              <div class="pearl pearl14"></div>
              <div class="pearl pearl13"></div>
              <div class="pearl pearl12"></div>
              <div class="pearl pearl11"></div>
              <div class="pearl pearl10"></div>
            </div>
            <div class="pearlstring left short">
              <div class="pearl pearl0"></div>
              <div class="pearl pearl1"></div>
              <div class="pearl pearl2"></div>
              <div class="pearl pearl3"></div>
              <div class="pearl pearl4"></div>
              <div class="pearl pearl5"></div>
              <div class="pearl pearl6"></div>
              <div class="pearl pearl7"></div>
              <div class="pearl pearl8"></div>
              <div class="pearl pearl9"></div>
              <div class="pearl pearl23"></div>
              <div class="pearl pearl22"></div>
              <div class="pearl pearl21"></div>
              <div class="pearl pearl20"></div>
              <div class="pearl pearl19"></div>
              <div class="pearl pearl18"></div>
              <div class="pearl pearl17"></div>
              <div class="pearl pearl16"></div>
              <div class="pearl pearl15"></div>
              <div class="pearl pearl14"></div>
              <div class="pearl pearl13"></div>
              <div class="pearl pearl12"></div>
              <div class="pearl pearl11"></div>
              <div class="pearl pearl10"></div>
            </div>
            <div class="feather feather1">
              <div class="featherside left">
                <div class="feath feath1"></div>
                <div class="feath feath2"></div>
                <div class="feath feath3"></div>
                <div class="feath feath4"></div>
                <div class="feath feath6"></div>
                <div class="feath feath7"></div>
                <div class="feath feath8"></div>
                <div class="feath feath10"></div>
                <div class="feath feath11"></div>
                <div class="feath feath12"></div>
                <div class="feath feath13"></div>
                <div class="feath feath14"></div>
                <div class="feath feath15"></div>
                <div class="feath feath16"></div>
                <div class="feath feath17"></div>
                <div class="feath feath18"></div>
                <div class="feath feath19"></div>
                <div class="feath feath21"></div>
                <div class="feath feath22"></div>
                <div class="feath feath23"></div>
                <div class="feath feath24"></div>
                <div class="feath feath25"></div>
                <div class="feath feath26"></div>
                <div class="feath feath27"></div>
                <div class="feath feath28"></div>
                <div class="feath feath29"></div>
                <div class="feath feath30"></div>
                <div class="feath feath31"></div>
                <div class="feath feath32"></div>
                <div class="feath feath33"></div>
                <div class="feath feath34"></div>
                <div class="feath feath35"></div>
                <div class="feath feath36"></div>
                <div class="feath feath37"></div>
                <div class="feath feath38"></div>
                <div class="feath feath39"></div>
                <div class="feath feath40"></div>
                <div class="feath feath41"></div>
                <div class="feath feath42"></div>
                <div class="feath feath43"></div>
                <div class="feath feath44"></div>
                <div class="feath feath45"></div>
                <div class="feath feath46"></div>
                <div class="feath feath47"></div>
                <div class="feath feath48"></div>
                <div class="feath feath49"></div>
                <div class="feath feath50"></div>
              </div>
              <div class="featherside right">
                <div class="feath feath1"></div>
                <div class="feath feath2"></div>
                <div class="feath feath3"></div>
                <div class="feath feath4"></div>
                <div class="feath feath6"></div>
                <div class="feath feath7"></div>
                <div class="feath feath8"></div>
                <div class="feath feath10"></div>
                <div class="feath feath11"></div>
                <div class="feath feath12"></div>
                <div class="feath feath13"></div>
                <div class="feath feath14"></div>
                <div class="feath feath15"></div>
                <div class="feath feath16"></div>
                <div class="feath feath17"></div>
                <div class="feath feath18"></div>
                <div class="feath feath19"></div>
                <div class="feath feath21"></div>
                <div class="feath feath22"></div>
                <div class="feath feath23"></div>
                <div class="feath feath24"></div>
                <div class="feath feath25"></div>
                <div class="feath feath26"></div>
                <div class="feath feath27"></div>
                <div class="feath feath28"></div>
                <div class="feath feath29"></div>
                <div class="feath feath30"></div>
                <div class="feath feath31"></div>
                <div class="feath feath32"></div>
                <div class="feath feath33"></div>
                <div class="feath feath34"></div>
                <div class="feath feath35"></div>
                <div class="feath feath36"></div>
                <div class="feath feath37"></div>
                <div class="feath feath38"></div>
                <div class="feath feath39"></div>
                <div class="feath feath40"></div>
                <div class="feath feath41"></div>
                <div class="feath feath42"></div>
                <div class="feath feath43"></div>
                <div class="feath feath44"></div>
                <div class="feath feath45"></div>
                <div class="feath feath46"></div>
                <div class="feath feath47"></div>
                <div class="feath feath48"></div>
                <div class="feath feath49"></div>
                <div class="feath feath50"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="sash">
              <div class="rightsash"></div>
              <div class="shad s1"></div>
              <div class="shad s2"></div>
              <div class="shad s3"></div>
              <div class="shad s4"></div>
              <div class="bottom"></div>
              <div class="mid"></div>
              <div class="triangle t00"></div>
              <div class="triangle t0">
                <div class="triangle ta"></div>
              </div>
              <div class="triangle t1"></div>
              <div class="triangle t2"></div>
              <div class="triangle t4">
                <div class="triangle tb"></div>
                <div class="triangle tc"></div>
              </div>
              <div class="triangle t3"></div>
              <div class="triangle t5"></div>
              <div class="triangle t6"></div>
              <div class="triangle t7"></div>
              <div class="triangle t8"></div>
            </div>
            <div class="medallion left">
              <div class="metal arrow one"></div>
              <div class="metal arrow two"></div>
              <div class="metal arrow three"></div>
              <div class="metal arrow four"></div>
              <div class="metal arrow five"></div>
              <div class="metal back"></div>
              <div class="metal middle"></div>
              <div class="beads"></div>
              <div class="pearlback metal">
                <div class="pearl"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="medallion right">
              <div class="metal arrow one"></div>
              <div class="metal arrow two"></div>
              <div class="metal arrow three"></div>
              <div class="metal arrow four"></div>
              <div class="metal arrow five"></div>
              <div class="metal back"></div>
              <div class="metal middle"></div>
              <div class="beads"></div>
              <div class="pearlback metal">
                <div class="pearl"></div>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="head">
            <div class="face">
              <div class="browridge"></div>
              <div class="forehead"></div>
              <div class="foreheadridge"></div>
              <div class="noseshadow"></div>
              <div class="eyebrow left">
              </div>
              <div class="leftarch">
              </div>
              <div class="eyebrow right"></div>
              <div class="eye eleft">
                <div class="eyelid left"></div>
                <div class="eyebag left"></div>
                <div class="eyeliner inner"></div>
                <div class="eyeliner outer"></div>
                <div class="lash bottom lash1"></div>
                <div class="lash bottom lash2"></div>
                <div class="lash bottom lash3"></div>
                <div class="lash bottom lash4"></div>
                <div class="lash bottom lash5"></div>
                <div class="lash bottom lash6"></div>
                <div class="eyeball">
                  <div class="iris"></div>
                </div>
                <div class="lash top lash1"></div>
                <div class="lash top lash2"></div>
                <div class="lash top lash3"></div>
                <div class="lash top lash4"></div>
                <div class="lash top lash5"></div>
                <div class="lash top lash6"></div>
              </div>
              <div class="eye eright">
                <div class="eyelid right"></div>
                <div class="eyebag right"></div>
                <div class="eyeliner inner"></div>
                <div class="eyeliner outer"></div>
                <div class="lash bottom lash1"></div>
                <div class="lash bottom lash2"></div>
                <div class="lash bottom lash3"></div>
                <div class="lash bottom lash4"></div>
                <div class="lash bottom lash5"></div>
                <div class="lash bottom lash6"></div>
                <div class="eyeball">
                  <div class="iris"></div>
                </div>
                <div class="lash top lash1"></div>
                <div class="lash top lash2"></div>
                <div class="lash top lash3"></div>
                <div class="lash top lash4"></div>
                <div class="lash top lash5"></div>
                <div class="lash top lash6"></div>
              </div>
              <div class="nose">
                <div class="philtrum"></div>
                <div class="side"></div>
                <div class="bridge"></div>
                <div class="tip">
                  <div class="nostril"></div>
                </div>
                <div class="divot"></div>
              </div>
              <div class="smile left"></div>
              <div class="smile right"></div>
              <div class="mouthshadow"></div>
              <div class="mouth">
                <div class="toplips">
                  <div class="toplip left"></div>
                  <div class="toplip right"></div>
                </div>
                <div class="bottomlip">
                  <div class="lipbottom">
                  </div>
                </div>
                <div class="centershadow"></div>
              </div>
              <div class="chin"></div>
              <div class="blush left"></div>
              <div class="blush right"></div>
              <div class="cheekbone left"></div>
              <div class="cheekshine"></div>
              <div class="cheekbone right"></div>
            </div>
            <div class="sideburn">
              <div class="strand strand1"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
            </div>
            <div class="hairline"></div>
            <div class="sidetuft">
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand7"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand1"></div>
            </div>
            <div class="tuft">
              <div class="strand strand11"></div>
              <div class="strand strand10"></div>
              <div class="strand strand9"></div>
              <div class="strand strand8"></div>
              <div class="strand strand7"></div>
              <div class="strand strand6"></div>
              <div class="strand strand5"></div>
              <div class="strand strand4"></div>
              <div class="strand strand3"></div>
              <div class="strand strand2"></div>
              <div class="strand strand1"></div>
            </div>
            <div class="eyeridge"></div>
            <div class="cheekridge"></div>
            <div class="jawline"></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: html5动画导航菜单 html5图片动画 html5文字动画 html5表情动画 html5线条动画 html5飘落动画 html5光标动画 html5悬停动画 加载动画 html5弹窗动画 html5动画h5动画 html5按钮动画

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到