css3翻转图片对角布局特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

33 131 44特效描述:翻转图片 对角布局。创意的列表图片对角360度翻转显示标题,图片翻转布局代码。

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. HTML代码

<ul class="diamonds">
  <li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/1.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>美食餐饮</span>
    </div>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/2.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>足疗按摩</span>
    </div>
   </a>
  </li><li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/3.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>运动休闲</span>
    </div>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/4.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>电影票</span>
    </div>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/5.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>在线购物</span>
    </div>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/2.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>美容美发</span>
    </div>
   </a>
  </li>
  <li>
   <a href="#" class="flipper">
    <div class="front">
     <img src="img/1.jpg" alt="">
    </div>
    <div class="back">
     <span>在线教育</span>
    </div>
   </a>
  </li>
</ul>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片翻转旋转 文字翻转旋转 旋转木马 转动旋转翻转

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到