jquery横向手风琴图片自动切换效果代码156 621 208特效描述:jquery 横向手风琴 图片自动切换效果,jquery横向手风琴效果

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" type="text/css" rel=stylesheet />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jQuery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>

3. HTML代码

<div class="accordion">
	<ul>
		<li>
			<span class="current"><em class="djt">▼</em>迷宫寻宝 挑战神秘</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/1.jpg"></a>
		</li>
		<li>
			<span><em class="djt">▼</em>幻想副本 天马行空</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/2.jpg"></a>
		</li>
		<li>
			<span><em class="djt">▼</em>个性装饰 炫酷造型</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/3.jpg"></a>
		</li>
		<li>
			<span><em class="djt">▼</em>武侠奇幻 双剑合壁</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/4.jpg"></a>
		</li>
		<li>
			<span><em class="djt">▼</em>家园庭院 第二人生</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/5.jpg"></a>
		</li>
		<li>
			<span><em class="djt">▼</em>现代元素 梦想首创</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/6.jpg"></a>
		</li>
		<li class="last">
			<span><em class="djt">▼</em>史诗剧情 阵营纷争</span>
			<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/7.jpg"></a>
		</li>
	</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  var j = 0,k = 0,id = 0;
  init();
  $.each( [0,1,2,3,4,5,6], function(m){
    $("div.accordion>ul>li").eq(m).find("span").click(function () {
      $.each( [0,1,2,3,4,5,6], function(i){
        $("div.accordion>ul>li").eq(i).find("span").removeClass("current");
        $("div.accordion>ul>li").eq(i).find("img").hide();
      });
      $("div.accordion>ul>li").eq(m).find("span").addClass("current");
      $("div.accordion>ul>li").eq(m).find("img").fadeIn({queue:false, duration:100, easing:"easeInSine"});
      j = m + 1;
      clearTimeout(id);
      id = setTimeout(function(){init()},6000);
    });    
  });
  function init()
  {    
    $.each( [0,1,2,3,4,5,6], function(n){
      $("div.accordion>ul>li").eq(n).find("span").removeClass("current");
      $("div.accordion>ul>li").eq(n).find("img").hide();
    });
    k = j%7;
    $("div.accordion>ul>li").eq(k).find("span").addClass("current");
    $("div.accordion>ul>li").eq(k).find("img").fadeIn({queue:false, duration:100, easing:"easeInSine"});
    j = j+1;
    id = setTimeout(function(){init()},4000);
  }
});
</script>
</DIV>
</BODY>
</HTML>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 叠加浮动层 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 层叠叠加 叠加层叠 层叠 叠加 加载更多 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 图片叠加 图片层叠 图片收缩展开 图片收缩 图片展开 图标导航 图标菜单 滑动手风琴 手风琴 水平手风琴 垂直手风琴 图片手风琴 文字手风琴 手风琴插件 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到