jQuery仿百度首页上下滑动内容选项卡切换代码121 483 162特效描述:首页上下滑动 选项卡切换,

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>

2. HTML代码

<div class="main-page">
	<div class="left">
		<div class="nav-back"></div>
		<div class="nav">
			<div class="on">导航</div>
			<div>新闻</div>
			<div>世界杯</div>
			<div>音乐</div>
			<div>彩票</div>
		</div>
	</div>
	<div class="right">
		<div class="content-back"></div>
		<div class="content">
			<div>1</div>
			<div>2</div>
			<div>3</div>
			<div>4</div>
			<div>5</div>
		</div>
	</div>
	<div class="clear"></div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(".main-page .nav div").mouseenter(function () {
	var $this = $(this);
	var index = $this.index();
}).mouseleave(function () {
	var $this = $(this);
	var index = $this.index();
}).click(function () {
	var $this = $(this);
	var index = $this.index();
	var l = -(index * 290);
	$(".main-page .nav div").removeClass("on");
	$(".main-page .nav div").eq(index).addClass("on");
	$(".main-page .content div:eq(0)").stop().animate({ "margin-top": l }, 500);
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动 滚动切换 滑动选项卡切换 选项卡切换 滑动手风琴 导航切换 滑动选项卡切换 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到