html5 svg卷帘式变形页面过渡动画特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

10 39 14特效描述:卷帘式 变形页面 过渡动画。html5 svg一个简单的网页渐变过渡效果的SVG路径会在当前页上移动,卷帘式变形拉开页面过渡动画特效。

代码结构

1. 引入CSS

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:400,700|Spectral:200" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pater/pater.css" />
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:400,700|Spectral:200" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pater/pater.css" />

2. 引入JS

<script src="js/imagesloaded.pkgd.min.js"></script>
<script src="js/charming.min.js"></script>
<script src="js/anime.min.js"></script>
<script src="js/demo1.js"></script>
<script src="js/imagesloaded.pkgd.min.js"></script>
<script src="js/charming.min.js"></script>
<script src="js/anime.min.js"></script>
<script src="js/demo1.js"></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" class="no-js">
	<head>
		<meta charset="UTF-8" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
		<title></title>
		<meta name="description" content="A page transition where one SVG path is morphed into another" />
		<meta name="keywords" content="page transition, svg, morph, path, javascript, web design, web dev" />
		<meta name="author" content="Codrops" />
		<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
		<script>document.documentElement.className = 'js';</script>
	</head>
	<body class="demo-1 loading">
		<svg class="hidden">
			<symbol id="icon-arrow" viewBox="0 0 24 24">
				<title>arrow</title>
				<polygon points="6.3,12.8 20.9,12.8 20.9,11.2 6.3,11.2 10.2,7.2 9,6 3.1,12 9,18 10.2,16.8 "/>
			</symbol>
			<symbol id="icon-drop" viewBox="0 0 24 24">
				<title>drop</title>
				<path d="M12,21c-3.6,0-6.6-3-6.6-6.6C5.4,11,10.8,4,11.4,3.2C11.6,3.1,11.8,3,12,3s0.4,0.1,0.6,0.3c0.6,0.8,6.1,7.8,6.1,11.2C18.6,18.1,15.6,21,12,21zM12,4.8c-1.8,2.4-5.2,7.4-5.2,9.6c0,2.9,2.3,5.2,5.2,5.2s5.2-2.3,5.2-5.2C17.2,12.2,13.8,7.3,12,4.8z"/><path d="M12,18.2c-0.4,0-0.7-0.3-0.7-0.7s0.3-0.7,0.7-0.7c1.3,0,2.4-1.1,2.4-2.4c0-0.4,0.3-0.7,0.7-0.7c0.4,0,0.7,0.3,0.7,0.7C15.8,16.5,14.1,18.2,12,18.2z"/>
			</symbol>
			<symbol id="icon-github" viewBox="0 0 32.6 31.8">
				<title>github</title>
				<path d="M16.3,0C7.3,0,0,7.3,0,16.3c0,7.2,4.7,13.3,11.1,15.5c0.8,0.1,1.1-0.4,1.1-0.8c0-0.4,0-1.4,0-2.8c-4.5,1-5.5-2.2-5.5-2.2c-0.7-1.9-1.8-2.4-1.8-2.4c-1.5-1,0.1-1,0.1-1c1.6,0.1,2.5,1.7,2.5,1.7c1.5,2.5,3.8,1.8,4.7,1.4c0.1-1.1,0.6-1.8,1-2.2c-3.6-0.4-7.4-1.8-7.4-8.1c0-1.8,0.6-3.2,1.7-4.4C7.4,10.7,6.8,9,7.7,6.8c0,0,1.4-0.4,4.5,1.7c1.3-0.4,2.7-0.5,4.1-0.5c1.4,0,2.8,0.2,4.1,0.5c3.1-2.1,4.5-1.7,4.5-1.7c0.9,2.2,0.3,3.9,0.2,4.3c1,1.1,1.7,2.6,1.7,4.4c0,6.3-3.8,7.6-7.4,8c0.6,0.5,1.1,1.5,1.1,3c0,2.2,0,3.9,0,4.5c0,0.4,0.3,0.9,1.1,0.8c6.5-2.2,11.1-8.3,11.1-15.5C32.6,7.3,25.3,0,16.3,0z"/>
			</symbol>
		</svg>
		<main>
			<div class="content content--intro">
				<div class="frame">
					<nav class="demos">
						<a class="demo demo--current" href="index.html"><span>Demo 1</span></a>
						<a class="demo" href="index2.html"><span>Demo 2</span></a>
						<a class="demo" href="index3.html"><span>Demo 3</span></a>
						<a class="demo" href="index4.html"><span>Demo 4</span></a>
					</nav>
				</div>
				<div class="content__inner">
					<h2 class="content__title">Edgar Jacquet</h2>
					<h3 class="content__subtitle">Fashion Designer</h3>
					<a href="#" class="enter">enter</a>
				</div>
				<div class="shape-wrap">
					<svg class="shape" width="100%" height="100vh" preserveAspectRatio="none" viewBox="0 0 1440 800" xmlns:pathdata="http://www.codrops.com/">
						<path d="M -44,-50 C -52.71,28.52 15.86,8.186 184,14.69 383.3,22.39 462.5,12.58 638,14 835.5,15.6 987,6.4 1194,13.86 1661,30.68 1652,-36.74 1582,-140.1 1512,-243.5 15.88,-589.5 -44,-50 Z" pathdata:id="M -44,-50 C -137.1,117.4 67.86,445.5 236,452 435.3,459.7 500.5,242.6 676,244 873.5,245.6 957,522.4 1154,594 1593,753.7 1793,226.3 1582,-126 1371,-478.3 219.8,-524.2 -44,-50 Z"></path>
					</svg>
				</div>
			</div><!-- /content -->
			<div class="content content--fixed">
				<div class="content__inner">
					<nav class="menu">
						<a class="menu__item" href="#">Spring/Summer 2018</a>
						<a class="menu__item" href="#">Autumn/Winter 2018</a>
					</nav>
					<a class="next-demo" href="index2.html">Next demo <svg class="icon icon--arrow-right"><use xlink:href="#icon-arrow"></use></svg></a>
				</div>
			</div>
		</main>
	</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: html5动画导航菜单 html5图片动画 html5文字动画 html5表情动画 html5线条动画 html5飘落动画 html5光标动画 html5悬停动画 加载动画 html5弹窗动画 html5动画h5动画 html5按钮动画

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到