JS会议室座位排座交互特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

11 43 15特效描述:会议室座位 排座交互。原生js默认自定义设置座位行数和列数,进行座位填充、桌子,过道,主席台排列位置,可拖拽、拉伸、删除,桌子可方桌圆桌切换。

代码结构

1. 引入CSS

<link href="images/basic.css" rel="stylesheet"/>

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="images/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="images/basic.js"></script>

3. HTML代码

<div class="content" id="content">
  <form>
    <input type="text" name="hang" placeholder="请输入行数" id="row" class="inp_txt"/>
    <input type="text" name="lie" placeholder="请输入列数" id="col" class="inp_txt"/>
    <input type="button" name="button" value="确定" class="inp_btn" onClick="createTable()"/>
    <input type="button" name="button" value="撤销" class="inp_btn" onClick="breakTable()"/>
  </form>
  <div class="table_div fl" id="table_div">
  </div>
  <div class="xz_btn fr">
    <span title="选择桌子" id="zhuozi" onClick="addZZ()"><img src="images/zhuozi.png"/></span>
    <span title="选择过道" id="guodao" onClick="addGD()"><img src="images/guodao.png"/></span>
    <span title="选择主席台" id="zhuxitai" onClick="addZXT()"><img src="images/zhuxitai.png"/></span></div>
  <div class="clear"></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 页面 右键菜单 文字提示框 提示框/弹出层 layer lightbox Tooltip工具提示框 浮动提示框 html5弹窗动画 弹出层拖动 窗口提示框

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到