JS CSS3模拟浏览器访问网页图片展示特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

10 36 13特效描述:模拟浏览器 访问网页 图片展示。JS CSS3制作苹果电脑屏幕浏览器访问网页图片预览效果,设置获取图片直接预览代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="css/iconfont/Rjdaoico.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>

3. HTML代码

<!--模拟电脑访问 S-->
<div class="pc-displayer">
	<div class="desktop">
  	<div class="shieldingNav">
    	<a name="http://img.51qianduan.com/upload/29861/2019-08-01/0fb04fae19aacc0a8587be44b0748609.jpg" class="className" onClick="shoenlistDiv(this)">
      <img src="http://img.51qianduan.com/upload/29861/2019-08-01/0fb04fae19aacc0a8587be44b0748609.jpg"/><span>网站首页</span>
      </a>
      <a name="http://img.51qianduan.com/upload/1240142/2019-08-02/875d277b6fe538ca98f269b5c379aa78.jpg" class="className" onClick="shoenlistDiv(this)">
      <img src="http://img.51qianduan.com/upload/1240142/2019-08-02/875d277b6fe538ca98f269b5c379aa78.jpg"/><span>新闻列表</span>
      </a>
      <a name="http://img.51qianduan.com/upload/776331/2019-08-01/15e3c6730be38a7ff6f5c2e650ae2808.jpg" class="className" onClick="shoenlistDiv(this)">
      <img src="http://img.51qianduan.com/upload/776331/2019-08-01/15e3c6730be38a7ff6f5c2e650ae2808.jpg"/><span>新闻详情页</span>
      </a>
      <a name="http://img.51qianduan.com/upload/1097306/2019-07-26/13627c7b665928172767b206777004a8.jpg" class="className" onClick="shoenlistDiv(this)">
      <img src="http://img.51qianduan.com/upload/1097306/2019-07-26/13627c7b665928172767b206777004a8.jpg"/><span>关于我们</span>
      </a>
      <a name="http://img.51qianduan.com/upload/1097306/2019-07-24/7eb51b39ca76cc01ff0c342888d8a52a.jpg" class="className" onClick="shoenlistDiv(this)">
      <img src="http://img.51qianduan.com/upload/1097306/2019-07-24/7eb51b39ca76cc01ff0c342888d8a52a.jpg"/><span>后台首页</span>
      </a>
      <a name="http://img.51qianduan.com/upload/1750622/2019-07-21/919b2494cec786bcf28ab4961178ea07.jpg" class="className" onClick="shoenlistDiv(this)">
      <img src="http://img.51qianduan.com/upload/1750622/2019-07-21/919b2494cec786bcf28ab4961178ea07.jpg"/><span>功能截图</span>
      </a>
    </div>
    <div class="showWindow" id="fullscreenMask" style="display:none;">
    	<div class="IE">
      	<div class="ie-head">
        	<i class="icon-ef7b m-r l Ieico" title="怀玉工作室"></i>
          <i class="icon-eee3 m-r l" onClick="hideenlistDiv()"></i>
          <i class="icon-ec28 m-r l"></i>
          <a href="http://www.51qianduan.com/" target="_blank"><i class="icon-ee00 m-r l"></i></a>
          <input type="text" name="text" class="input" id="ImgSrc" value="" placeholder="可以进行搜索,或者输入网址" autocomplete="off">
          <i class="icon-eefe m-l l"></i>
          <i class="icon-ee86 m-l r" title="关闭" onClick="hideenlistDiv()"></i>
          <div class="ImagesUrl r" id="ImagesUrl"><a><i class="icon-ecd1 m-l r" title="放大"></i></a></div>
          <i class="icon-ee7c m-l r" title="最小化" onClick="hideenlistDiv()"></i>
          <i class="icon-ee65 m-l r"></i>
        </div>
        <!--<div class="shieldingEstop"></div>-->
        <div class="showPage" id="showPage">
          <img src="" id="displayImages"/>
          <div class="no_data" id="no_data"><h2>400</h2><h3>访问的可能已经页面不存在</h3></div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript">
function shoenlistDiv(form){
  //显示
	var otherDiv=document.getElementById('fullscreenMask');
	otherDiv.style.display="block";
	//点击报名按钮将值传入文本框中
	var imgurl=$(form).attr("name");
	//alert(imgurl);
	var oText=document.getElementById('ImgSrc');
  oText.value=imgurl;
	//传值图片
	var img=document.getElementById('displayImages');
	img.src=imgurl;
	$('#ImagesUrl').html('<a href="'+imgurl+'" target="_blank"><i class="icon-ecd1 m-l r" title="放大"></i></a>');
	var nodata=document.getElementById('no_data');
	if(imgurl==''){
		nodata.style.display="block";
	}else{
		nodata.style.display="none";
	}
}
function hideenlistDiv(){
  //获取要显示的div对象
	var otherDiv=document.getElementById('fullscreenMask');
	otherDiv.style.display="none";
}
</script>
<!--模拟电脑访问 E-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 二维码 地图 计算器 计时器 桌面 跳转 步骤 键盘 签到 分享 点赞 投票 雪花 打印 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滑动星星打分 其他更多

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到