js旅游推荐图片手风琴布局特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

11 42 15特效描述:旅游推荐 图片手风琴布局。原生js简单的图片滑动手风琴,多张旅游推荐图片手风琴式展开收缩效果。

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" href="css/style.css" rel="stylesheet" />

2. HTML代码

<div class="wrap">
	<ul class="banner">
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/nrzx_20170124.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/Drive_20170124.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/Island_201701424.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/Shipin_20170124.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/Shoufu_20170124.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/Temai_201701424.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<img src="img/Youlun_20170124.jpg" alt="图片加载中" class="img">
			</a>
		</li>
	</ul>
</div>
<script>
var li = document.getElementsByTagName('li'),
 img = document.getElementsByClassName('img');
for(var i = 0,len = li.length;i < len;i++){
	li[i].index = i;
	li[i].onmouseover = function(){
		img[this.index].style.left = '-100px';
		li[this.index].style.width = '122px';
	}
	li[i].onmouseleave = function(){
		img[this.index].style.left = '0px';
		li[this.index].style.width = '97px';
	}
}
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 导航切换 收缩导航菜单 文字收缩展开 图片切换 图片收缩展开 文字切换 背景切换 手风琴 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动切换 滑动选项卡切换 选项卡切换 滑动手风琴 收缩收起展开

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到