jquery 3D动画文字滚动标签云,鼠标光标定位上下文字滚动152 605 202特效描述:动画文字滚动 标签云 鼠标光标定位 上下文字滚动,jquery 3D动画文字滚动特效带标签云上下文字滚动,鼠标光标定位时上下文字滚动感应。

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

	<div id="list">
		<ul>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">PhP</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">jQuery</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Magento</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">MySql</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Js</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">HTML</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">CSS</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Ajax</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">ThinkPHP</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Apache</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Linux</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Python</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">web</a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">xhtml</a></li>
		</ul>
	</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	var element = $('#list a');
	var offset = 0; 
	var stepping = 0.03;
	var list = $('#list');
	var $list = $(list)
	$list.mousemove(function(e){
		var topOfList = $list.eq(0).offset().top
		var listHeight = $list.height()
		stepping = (e.clientY - topOfList) /  listHeight * 0.2 - 0.1;
	});
	for (var i = element.length - 1; i >= 0; i--){
		element[i].elemAngle = i * Math.PI * 2 / element.length;
	}
	setInterval(render, 20);
	function render(){
		for (var i = element.length - 1; i >= 0; i--){
			var angle = element[i].elemAngle + offset;
			x = 120 + Math.sin(angle) * 30;
			y = 45 + Math.cos(angle) * 40;
			size = Math.round(40 - Math.sin(angle) * 40);
			var elementCenter = $(element[i]).width() / 2;
			var leftValue = (($list.width()/2) * x / 100 - elementCenter) + "px"
			$(element[i]).css("fontSize", size + "pt");
			$(element[i]).css("opacity",size/100);
			$(element[i]).css("zIndex" ,size);
			$(element[i]).css("left" ,leftValue);
			$(element[i]).css("top", y + "%");
		}
		offset += stepping;
	}
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签:

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到