jQuery宽屏简洁banner图片文字切换特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

17 66 23特效描述:宽屏简洁banner 图片文字切换。jQuery大气宽屏的banner图片切换,制作宽屏背景图片和文字结合动画效果切换代码。适用于大气的网站图片切换展示类型代码。

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" href="css/style.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>

3. HTML代码

<!--
 * 17素材vip建站专区模块代码
 * 详尽信息请看官网:http://www.17sucai.com/pins/vip
 *
 * Copyright , 温州易站网络科技有限公司版权所有
 *
 * 请尊重原创,未经允许请勿转载。
 * 在保留版权的前提下可应用于个人或商业用途
-->
<div class="banner-engine">
	<ul class="banner-ul clearfix" id="slider-back">
		<li class="banner-cloudapp"></li>
		<li class="banner-cps"></li>
		<li class="banner-trust"></li>
	</ul>
	<!-- 对应banner文字 -->
	<div class="slider-main">
		<div class="banner-text">
			<div class="slider-text" data-start_top="30" data-to_top="0" data-start_left="0" data-to_left="0">
				<p class="banner-text1" >云应用正式公测</p>
				<p class=" banner-text2" >提供跨云多平台一站式批量云服务器安全管理服务</p>
				<a class="banner-link-button" href="#">参与公测</a>
			</div>
		</div>
		<div class="banner-text">
			<div class="slider-text" data-start_top="30" data-to_top="0" data-start_left="0" data-to_left="0">
				<p class="banner-text1" >CPS推广</p>
				<p class=" banner-text2" ><span style="color: #ffd400;">5日结算随时提现</span>  现在加入共赢云计算市场蓝海</p>
				<a class="banner-link-button" href="#">立即加入</a>
			</div>
		</div>
		<div class="banner-text">
			<div class="slider-text" data-start_top="30" data-to_top="0" data-start_left="0" data-to_left="0">
				<p class="banner-text1" >信任中心</p>
				<p style="line-height: 36px;" class=" banner-text2" >严格经过16+2维度测试<br/>为您提供合规、可用、安全、可信的云计算服务</p>
				<a class="banner-link-button" href="#">立即查看</a>
			</div>
		</div>
	</div>
	<!-- banner索引 -->
	<div class="banner-point">
		<div class="auto">
			<ul class="banner-area" id="slider-btn">
				<li class="active" data-delay="12000"></li>
				<li data-delay="8000"></li>
				<li data-delay="8000"></li>
			</ul>
		</div>
	</div>
</div> 
<script type="text/javascript">
$(function() {
  var d = $("#slider-btn li");
  var j = $("#slider-back li");
  var a = $(".banner-text");
  var h = $(".slider-text");
  var e = $(".banner-txt a");
  var i = 0;
  d.each(function(l) {
    $(this).mouseover(function() {
      f(l)
    });
    $(this).data("index")
  });
  function f(l) {
    i = l;
    d.eq(l).addClass("active").siblings().removeClass();
    var m = a.eq(l);
    var n = m.children();
    m.siblings(".banner-text").stop(true).fadeOut(100);
    m.show();
    n.each(function() {
      var o = $(this);
      o.css({
        display: "block",
        opacity: 0,
        top: o.data("start_top") || 0,
        left: o.data("start_left") || 0
      });
      o.stop(true).delay(400).animate({
        display: "none",
        opacity: 1,
        top: o.data("to_top"),
        left: o.data("to_left")
      },
      1200);
      if (o.data("class") !== undefined) {
        o.removeClass(o.data("class"));
        setTimeout(function() {
          o.addClass(o.data("class"))
        },
        0)
      }
    });
    j.eq(l).siblings().stop().animate({
      opacity: 0
    },
    600);
    j.eq(l).stop().animate({
      opacity: 1
    },
    600)
  }
  function g() {
    i++;
    if (i == d.length) {
      i = 0
    }
    f(i)
  }
  var c = null;
  var b = $("#slider-btn");
  var k = function() {
    var l = b.find(".active");
    c = setTimeout(function() {
      g();
      k()
    },
    l.data("delay") || 8000)
  };
  k();
  d.hover(function() {
    clearInterval(c)
  },
  function() {
    k()
  });
  f(0)
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到