jquey flash动画焦点图片轮播可按钮控制图片轮播110 439 147特效描述:jquey flash动画 焦点图轮播 按钮控制 图片轮播,好看的宽屏banner特效,高,宽,图片信息均可自行编辑。

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/index.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/index.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/mainVisual.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/mainVisual.js"></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>banner-js</title>
</head>
<!--banner开始-->
<div id="banner">
	<div id="visual">
		<ul id="visualBanner">
		<li class="vis1" id="scene1">
			<h2 style="top: -400px;"><a href="#"><img src="img/ban_div2.png" alt="中国医师协会治未病A级健康服务站"></a>        </h2>
			<p class="pointer1" ><a href="#"><img src="img/div2_1.png" alt="激光治疗仪公益治疗服务"></a></p>
			<p class="pointer2" ><a href="#"><img src="img/div2_2.png" alt="激光十炙"></a></p>
			<p class="pointer3" ><a href="#"><img src="img/div2_3.png" alt="服务指南"></a></p>
		</li>
		<li class="vis2" id="scene2" >
			<h2 style="top: -400px;"><a href="#"><img src="img/ban_div1.png" alt="宁波鄞州大众生活服务部"></a>        </h2>
			<p class="pointer1" ><a href="#"><img src="img/div1_1.png" alt="住的安全、宾至如归"></a></p>
			<p class="pointer2" ><a href="#"><img src="img/div1_2.png" alt="地标标志、闹中处静"></a></p>
			<p class="pointer3" ><a href="#"><img src="img/div1_3.png" alt="一般需求、足不出楼"></a></p>
			<p class="pointer4" ><a href="#"><img src="img/div1_4.png" alt="交通便捷、四通八达"></a></p>
		</li>
		<li class="vis3" id="scene3" >
			<h2 style="top: 35px;"><a href="#"><img src="img/ban_div3.png" alt="商务部中国国际电子商务中心富融国际宁波分理处"></a>        </h2>
			<p class="pointer1"><a href="#"><img src="img/div3_1.png" alt="实业投资"></a></p>
			<p class="pointer2"><a href="#"><img src="img/div3_2.png" alt="大众综合楼房屋租凭"></a></p>
			<p class="pointer3"><a href="#"><img src="img/div3_3.png" alt="商务信息咨询"></a></p>
			<p class="pointer4"><a href="#"><img src="img/div3_4.png" alt="物业管理服务"></a></p>
		</li>
		</ul>
	</div>
	<div class="control">
		<ul id="active">
		<li class="active1 on"></li>
		<li class="active2"></li>
		<li class="active3"></li>
		</ul>
		<div id="btnPlay"></div>
	</div>
</div>
<!--banner结束-->
</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 加载动画 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 h5弹窗动画 html5弹窗动画 切换按钮 h5动画 h5背景动画 h5场景动画 h53D动画 h5界面动画 html5动画 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 h5按钮动画 html5按钮动画 带标题的焦点图 h5图片动画 h5图标动画 html5图片动画 html5图标动画 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到