jQuery 炫酷轮播图特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

18 69 24特效描述:炫酷轮播图。这是一款jQuery带炫酷轮播图效果的Lightbox弹出层插件。该lightbox插件在弹出层中,可以对所有图片进行轮播。

代码结构

1. 引入CSS

<link href="http://cdn.bootcss.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/animate.css" rel="stylesheet" />
<link href="css/popup-lightbox.css" rel="stylesheet" />
<link href="css/demo.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.11.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.popup.lightbox.js"></script>

3. HTML代码

<div class="jq22-content">
 <h2 style="text-align:center;margin-top:15px; color:#aaa;"> jQuery Lightbox Popup Window Example</h2>
 <p style="text-align:center;color:#aaa;"> Select any image to view the lightbox Popup window. </p>
 <div class="img-container">
	 <img src="images/jquery-lightbox-image2.jpg" alt="lightbox image 2" />
	 <img src="images/jquery-lightbox-image3.jpg" alt="lightbox image 3"/>
	 <img src="images/jquery-lightbox-image1.jpg" alt="Effel Tower"/>
	 <img src="images/jquery-lightbox-image4.jpg" alt="lightbox image 4" />
  </div>
</div>
<script src="js/jquery-1.11.0.min.js" type="text/javascript"></script> 
<!--Popup Lightbox Js--> 
<script src="js/jquery.popup.lightbox.js"></script> 
<script>
   $(document).ready(function(){
   $(".img-container").popupLightbox();
   });
 </script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到