Jquery.JBox.js网页浮动层插件制作多种浮动通知提示框代码285 1137 380特效描述:网页浮动层 浮动通知提示框,

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/c74f71-921494.css">
<link rel="stylesheet" href="css/793132-f27779.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jBox.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div class="g-line demo-title-line">
	<div class="demo-title" style="width: 120px; margin-left: -60px">Tooltips</div>
</div>
<div class="demo-buttons clearfix">
	<div class="demo-button" id="demoT1">Hover me!</div>
	<div class="demo-button" id="demoT2">Hover me!</div>
	<div class="demo-button" id="demoT3">Hover me!</div>
	<div class="demo-button" id="demoT4">Hover me!</div>
	<div class="demo-button" id="demoT5">Hover me!</div>
	<div class="demo-button" id="demoT6">Hover me!</div>
	<div class="demo-button demo-button-click" id="demoT7">Click me!</div>
	<div class="demo-button demo-button-click" id="demoT8">Click me!</div>
</div>
<div class="g-line demo-title-line">
	<div class="demo-title" style="width: 180px; margin-left: -90px">Modal Windows</div>
</div>
<div class="demo-buttons clearfix">
	<div class="demo-button demo-button-click" id="demoM1">Click me!</div>
	<div class="demo-button demo-button-click" id="demoM2">Click me!</div>
	<div class="demo-button demo-button-click" id="demoM3">Click me!</div>
	<div class="demo-button demo-button-click" id="demoM4">Click me!</div>
</div>
<div class="g-line demo-title-line">
	<div class="demo-title" style="width: 100px; margin-left: -50px">Notices</div>
</div>
<div class="demo-buttons clearfix">
	<div class="demo-button demo-button-notice demo-button-click" id="demoN1"><span class="jBox-notice-text">Click me!</span></div>
	<div class="demo-button demo-button-notice demo-button-click" id="demoN2"><span class="jBox-notice-text">Click me!</span></div>
	<div class="demo-button demo-button-notice demo-button-click" id="demoN3"><span class="jBox-notice-text">Click me!</span>
		<div class="jBoxN3-volume-container">
			<div class="jBoxN3-volume icon-volume-mute" id="jBoxN3-volume0" onClick="setN3Volume(0)"></div>
			<div class="jBoxN3-volume icon-volume-low" id="jBoxN3-volume50" onClick="setN3Volume(50)"></div>
			<div class="jBoxN3-volume icon-volume-medium active" id="jBoxN3-volume100" onClick="setN3Volume(100)"></div>
		</div>
	</div>
	<div class="demo-button demo-button-notice demo-button-click" id="demoN4"><span class="jBox-notice-text">Click me!</span></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 弹出层拖动 窗口提示框 文字提示框

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到