jquery div格子里面一个个格子拖动排列效果(兼容IE8以上)236 942 315特效描述:div格子 拖动排列效果,自己写的一款jquery格子拖动,兼容IE8以上

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>

2. HTML代码

<div id="hiddenBox"></div>
<div class="contentRBox">
	<div class="contentBox2">
  	<ul>
    	<li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="contentBox2">
  	<ul>
    	<li></li>
      <li class="zhu_on">拖动对象1</li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="contentBox2">
  	<ul>
    	<li></li>
      <li></li>
      <li class="ding_on">拖动对象2</li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="contentBox2">
  	<ul>
    	<li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="contentBox2">
  	<ul>
    	<li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="contentBox2">
  	<ul>
    	<li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
      <li></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="clear"></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片拖动 文字拖动 拖动排序 弹出层拖动 拖动拽动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到