jQuery css3点击图片翻转大图显示代码167 665 222特效描述:点击图片翻转 图片大图显示,

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/expander.css" rel="stylesheet" />
<link href="css/theme.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/expander.min.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<br>
<section class="main">
	<article>
		<div class="imgContainer">
			<h5>效果一</h5>
			<img src="images/chinaz.jpg" data-expander='{animation:"default"}'>
		</div>
		<div class="imgContainer">
			<h5>效果二</h5>
			<img src="images/chinaz.jpg" data-expander='{animation:"diamond"}'>
		</div>
		<div class="imgContainer">
			<h5>效果三</h5>
			<img src="images/chinaz.jpg" data-expander='{animation:"turn3d"}'>
		</div>
		<div class="imgContainer">
			<h5>效果四</h5>
			<img src="images/chinaz.jpg" data-expander='{animation:"flip3d"}'>
		</div>
		<div class="imgContainer">
			<h5>效果五</h5>
			<img src="images/chinaz.jpg" data-expander='{animation:"rotate"}'>
		</div>				
		<div class="imgContainer">
			<h5>效果六</h5>
			<img src="images/chinaz.jpg" data-expander='{animation:"fade"}'>
		</div>
	</article>
</section>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 右键菜单 图片翻转旋转 文字提示框 文字翻转旋转 提示框/弹出层 旋转木马 layer lightbox Tooltip工具提示框 浮动提示框 html5弹窗动画 弹出层拖动 窗口提示框 转动旋转翻转

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到