jquery仿360shop网店系统首页带缩略小图的宽屏焦点图片滚动124 495 166特效描述:jquery仿360 shop网店系统 首页带缩略小图 宽屏焦点图滚动,带左右箭头的图片滚动效果

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div class="gw_zzsc">
	<ul class="fix_flash">
    <li imglink="images/banner_05.jpg">
    	<a style="background:url(images/banner_05.jpg) center top no-repeat" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"></a>
    </li>
		<li imglink="images/banner_08.jpg">
    	<a style="background:url(images/banner_08.jpg) center top no-repeat" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"></a>
    </li>
		<li imglink="images/banner_06.jpg">
    	<a style="background:url(images/banner_06.jpg) center top no-repeat" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"></a>
    </li>
  </ul>
  <div class="gw_zzsc_center">
  	<div class="gw_zzsc_flash_v">
    	<div style="width:96px; height:54px; overflow:hidden;">
      	<img src="images/banner_05.jpg">
      </div>
		</div>
  	<div class="gw_zzsc_flash_s"></div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$(".gw_zzsc li").css("width",$("body").width()+"px");
	$(".gw_zzsc li").css("cursor","pointer");
	$(".gw_zzsc ul").css("width","999999px");
	var str = "";
	for(i=0;i<$(".fix_flash li").length;i++){
		str += "<div class='gw_zzsc_sele' number="+i+" onclick='GW_FIX_scroll(this)'></div>"
		}
	$(".gw_zzsc_center").css("left",$("body").width()*0.5+250+"px")
	$(".gw_zzsc_flash_s").html(str);
	$(".gw_zzsc_sele").eq(0).addClass("gw_zzsc_over");
})
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 导航切换 带标题的焦点图 滚动切换 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片滚动 图片切换 图片轮播 文字滚动 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 图片文字滚动 马赛克幻灯片 手风琴 全屏滚动 全屏焦点图 选项卡自动切换 页面滚动 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 焦点图幻灯片

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到