jquery简单的数字列表排序代码403 1609 537特效描述:数字列表排序,jquery列表排序小插件,能实现从大到小和从小到大排序

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/rank.css"/>

2. 引入JS

<script src="js/jquery-2.2.3.min.js"></script>

3. HTML代码

  <ul>
    <li>4</li>
    <li>7</li>
    <li>9</li>
    <li>2</li>
    <li>1</li>
    <li>5</li>
    <li>6</li>
    <li>8</li>
    <li>3</li>
    <li>3</li>
  </ul>
  <div>
    <button>从小到大</button><button>取消排序</button><button>从大到小</button>
  </div>
  <script>
    var color = ['#ffcc66' , '#ffcccc' , '#cccc33' , '#cccccc' , '#999933' , '#9999cc' , '#663333' , '#6666cc' , '#FF6A6A' , '#009966'];
    var initList = [], domArr = [];
    $('li').each(function(a){
      $(this).css('background' , color[a]);
      $(this).attr('title' , '原位置为:'+(a+1));
      initList[a] = $(this).html();
    })
    /*
    从小到大排序
     */
    function smallToBig(){
      getDom();
      $.each(domArr , function(i){
        $.each(domArr , function(j){
          if( domArr[i].html() < domArr[j].html()){
            mid = domArr[j]; domArr[j] = domArr[i]; domArr[i] = mid;
          }
        })
      })
      appendDom();
    }
    /*
     取消排序
     */
    function cancleRank(){
      getDom();
      $.each(initList,function(b){
        $.each(domArr,function(c){
          if(domArr[c].html() == initList[b]){
            $('ul').append(domArr[c]);
          }
        })
      })
    }
    /*
     从大到小排序
     */
    function bigToSmall(){
      getDom();
      $.each(domArr , function(i){
        $.each(domArr , function(j){
          if( domArr[i].html() > domArr[j].html()){
            mid = domArr[j]; domArr[j] = domArr[i]; domArr[i] = mid;
          }
        })
      })
      appendDom()
    }
    /*
    取出所有li放进数组
     */
    function getDom(){
      $('li').each(function( m ){
        domArr[m] = $(this);
      })
    }
    /*
    将数组中的li插入ul(原ul中的li自动删除。DOM元素的特性。)
     */
    function appendDom(){
      $.each( domArr, function(d){
        $('ul').append( domArr[d] );
      })
    }
    var funSum = [ smallToBig , cancleRank , bigToSmall];
    $('button').click(function(){
      var fun = funSum[$(this).index()]
      fun();
    })
  </script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 文字叠加 文字拖动 文字提示框 文字收缩展开 文字放大缩小 文字翻转旋转 文字淡出淡进 文字全屏 文字延迟加载 360全景 html5文字动画 文字滚动 文字滑动 文字切换 图片文字 文字导航菜单 切换按钮 表单 文字 文字列表 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到