jquery垂直时间轴鼠标滚动时间轴滚动代码如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

245 977 326特效描述:jquery垂直时间轴 鼠标滚动 时间轴滚动代码。jquery时间轴代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/history.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.mousewheel.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/history.js"></script>

3. HTML代码

<div id="arrow">
	<ul>
		<li class="arrowup"></li>
		<li class="arrowdown"></li>
	</ul>
</div>
<div id="history">
	<div class="title">
		<h2>企业大事记</h2>
		<div id="circle">
			<div class="cmsk"></div>
			<div class="circlecontent">
				<div thisyear="2015" class="timeblock">
					<span class="numf"></span>
					<span class="nums"></span>
					<span class="numt"></span>
					<span class="numfo"></span>
					<div class="clear"></div>
				</div>
				<div class="timeyear">YEAR</div>
			</div>
			<a href="#" class="clock"></a>
		</div>
	</div>
	<div id="content">
		<ul class="list">
			<li style="margin-top:-110px;">
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year">2015</span>
							<span class="md">0905</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#">HTML5 CSS3 发展历程 发布</a></div>
						<div class="hisct">修正了上一版本中的错误,欢迎大家测试,如果发现问题请联系我们,谢谢。</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year"></span>
							<span class="md">11</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#"></a></div>
						<div class="hisct">随着用户的访问量增大,功能不能满足需求,我们进行了重大更新,对设计和功能都进行大幅度的升级,增加了原创,欣赏版块</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year"></span>
							<span class="md">10.05</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#"></a></div>
						<div class="hisct">推出了HTML5 CSS3 官方微博</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year"></span>
							<span class="md">0508</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#"></a></div>
						<div class="hisct">虽然功能还未健全,但是我们已迫不及待的让它去接受广大用户的火眼金睛</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year">2013</span>
							<span class="md">0508</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#">初期讨论</a></div>
						<div class="hisct">在集体探讨下,发现目前的HTML5 CSS3 发展历程已经不能满足需求,集体讨论=,这时候,韩老师之前的设计稿被端上了会议桌。</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year">2012</span>
							<span class="md">0701</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#">灵感迸发</a></div>
						<div class="hisct">某天晚上的凌晨三点一刻,预想建立这样一个功能的网站,专为网页设计师。</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year">2012</span>
							<span class="md">0524</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#">HTML5 CSS3 发展历程 上线</a></div>
						<div class="hisct">虽然功能还未健全,但是我们已迫不及待的让它去接受广大用户的火眼金睛</div>
					</div>
				</div>
			</li>
			<li>
				<div class="liwrap">
					<div class="lileft">
						<div class="date">
							<span class="year">2013</span>
							<span class="md">3月1日</span>
						</div>
					</div>
					<div class="point"><b></b></div>
					<div class="liright">
						<div class="histt"><a href="#">初见成效</a></div>
						<div class="hisct">代码笔记第一版上线</div>
					</div>
				</div>
			</li>
		</ul>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 时间轴 滚动切换 日历选择器 图片滚动 时间日期插件 文字滚动 图片文字滚动 全屏滚动 页面滚动 滚动流动 自动滚动图片轮播 日历日期时间

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到