jquery.SuperSlide.js仿易迅商城首页多格子焦点图片滚动代码178 709 237特效描述:jquery.SuperSlide.js 商城首页 多格子焦点图滚动,商城首页多格子焦点图片滚动

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.SuperSlide.js"></script>

3. HTML代码

<div class="focus" style="margin:30px auto">
	<div class="tempWrap">
		<ul class="main_content">
			<li><a href="#"><img src="images/1.jpg"></a></li>
			<li class="s">
				<a href="#" class="item_477_327"><img src="images/2.1.jpg" style="top: 0px;"></a>
				<a href="#" class="item_163_327"><img src="images/2.2.jpg" style="top: 0px;"></a>
				<a href="#" class="item_163_327"><img src="images/2.3.jpg" style="top: 0px;"></a>
			</li>
			<li class="s">
				<a href="#" class="item_477_327"><img src="images/3.1.jpg" style="top: 0px;"></a>
				<a href="#" class="item_327_163"><img src="images/3.2.jpg" style="top: 0px;"></a>
				<a href="#" class="item_163_163"><img src="images/3.3.jpg"></a>
				<a href="#" class="item_163_163"><img src="images/3.4.jpg"></a>
			</li>
			<li><a href="#"><img src="images/4.jpg"></a></li>
			<li><a href="#"><img src="images/5.jpg"></a></li>
			<li><a href="#"><img src="images/6.jpg"></a></li>
		</ul>
	</div>
	<div class="bor_slide">
		<ul>
			<li class="on">1</li>
			<li>2</li>
			<li>3</li>
			<li>4</li>
			<li>5</li>
			<li>6</li>
		</ul>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$(".focus .s img").hover(function(){
		$(this).animate({"top":-40},200)
	},function(){
		$(this).animate({"top":0},200)
	});
	$(".focus").slide({
		titCell:".bor_slide li",
		mainCell:".main_content",
		effect:"top",
		autoPlay:true
	});
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片滚动 图片轮播 自动滚动图片轮播 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到