jQuery仿安全狗官网选项卡形式的宽屏焦点图片切换特效138 551 184特效描述:jQuery 选项卡 宽屏焦点图 切换特效,jQuery仿安全狗官网选项卡形式的宽屏焦点图片切换特效

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/css.css?19" type="text/css" ; rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery.js?19" type="text/javascript"></script>
<script src="js/slides.min.jquery.js?19" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<div class="warp"> <br>
 <div class="banner">
  <div class="slides" id="slides">
   <div class="slides_container" id="banner_nr">
    <div id="b_server" class="slide">
     <div class="b_right">
      <div class="b_bt_server"> <a href="#"></a></div>
      <div class="b_btn">
       <div class="green_btn01"> <a href="#" id="fwqV4.0" onclick="downloadsoftNum('1');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'fwqV4.0'])"> 免费下载</a></div>
       <div style="color:#ff0000;padding-top:20px; padding-left:10px"> <span style="color:#ff0000;padding-top:20px; font-size:18px; padding-left:15px"> 新版上线</span> </div>
      </div>
      <div class="b_Software"> 版本: V4.0正式版 <span>大小:30.7MB</span> <span>更新:2013-07-24</span> <span><a href="#">详情&gt;&gt;</a></span>
       <p>适合:Windows2003/Windows2008/Windows2012 </p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div id="b_web" class="slide">
     <div class="b_right">
      <div class="b_bt_web"> <a href="#"></a></div>
      <div class="b_btn">
       <div class="green_btn01" style="font-size:21px "> <a onclick="downloadsoftNum('2');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'wzIIS'])" id="wzIIS" href="download/software/safedogwzIIS.exe"> IIS版下载</a> </div>
      </div>
      <div class="web_download"> <a style="color:#fff;" href="#" id="wzApache" onclick="downloadsoftNum('2');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'wzApache']);"> Apache版下载</a> <a style="color:#fff;" href="#" id="wzLinux32" onclick="downloadsoftNum('4');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'wzLinux32']);"> LinuxV1.0(32位)下载</a> <a style="color:#fff;" href="#" id="wzLinux64" onclick="downloadsoftNum('4');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'wzLinux64']);"> LinuxV1.0(64位)下载</a> </div>
      <div class="b_Software" style="margin-top:60px;_margin-top:20px;padding-left:10px"> IIS版本:V3.0 正式版 <span>大小:23.9MB</span> <span>更新:2013-06-09</span> <span><a href="website_safedog.html">详情&gt;&gt;</a></span>
       <p>适合:Win2003 IIS6.0/Win2008 IIS7.0/Win2012 IIS8.0</p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div id="b_backup" class="slide">
     <div class="b_right">
      <div class="b_bt_backup"> <a href="#"></a></div>
     </div>
    </div>
    <div id="b_iphone" class="slide">
     <div class="b_right">
      <div class="b_bt_phone"> <a href="#"></a></div>
      <div class="b_btn">
       <div class="green_btn01"> <a href="#" id="fwqLinux32" onclick="downloadsoftNum('3');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'fwqLinux32']);"> 32位下载</a> </div>
       <div class="green_btn01" style="margin-left:20px"> <a href="#" id="fwqLinux64" onclick="downloadsoftNum('3');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'fwqLinux64']);"> 64位下载</a> </div>
      </div>
      <div class="b_Software"> 版本:V2.3 正式版 <span>大小:6.28MB</span> <span>更新:2013-08-07</span> <span><a href="#">详情&gt;&gt;</a></span>
       <p>适合:Ubuntu/Centos/Fedora/RHEL <span> <a href="#"> 教程下载&gt;&gt;</a></span></p>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div id="b_cloud" class="slide">
     <div class="b_right">
      <div class="b_bt_cloud"> <a href="#"></a></div>
      <div class="b_btn">
       <div class="green_btn01"> <a href="#" id="cloudClient" onclick="downloadsoftNum('5');_hmt.push(['_trackEvent', 'software', 'download', 'cloudClient']);"> 免费下载</a></div>
      </div>
      <div class="b_Software"> 版 本: V1.0 正式版 <span>大小:9MB</span> <span>更新:2013-02-20</span> <span><a href="#">详情&gt;&gt;</a></span>
       <p>适合:Win8/Win7/Vista(32/64位)/XP(32位)</p>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="banner_nav">
   <ul id="navul">
    <li class="b_text06"> <a href="#" id="navul1" onclick="changeMain(this,'0')" class="banner_navhover"> 服务器安全狗</a></li>
    <li class="b_text05"> <a href="#" id="navul2" onclick="changeMain(this,'1')">网站安全狗</a></li>
    <li class="b_text03"> <a href="#" id="navul3" onclick="changeMain(this,'2')">云备份</a></li>
    <li class="b_text06"> <a href="#" id="navul4" onclick="changeMain(this,'3')">服务器安全狗Linux</a></li>
    <li class="b_text06"> <a href="#" id="navul5" onclick="changeMain(this,'4')">云中心客户端</a></li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</div>
<br>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 导航切换 图片全屏 带标题的焦点图 滚动切换 文字全屏 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片滚动 图片切换 360全景 图片轮播 文字滚动 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 图片文字滚动 马赛克幻灯片 手风琴 全屏滚动 全屏焦点图 选项卡自动切换 页面滚动 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 全屏焦点图 全屏切换 宽屏全屏满屏 焦点图幻灯片

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到