jquery css3制作windows7开始菜单界面样式效果182 724 242特效描述:jquery css3 windows7开始菜单 开始菜单 开始菜单样式,windows7开始菜单效果

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

  <div id="startmenu">
    <ul id="programs">
      <li><a href="#"><img src="images/firefox-32.png" alt="" />Mozilla Firefox</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/chrome.png" alt="" />Google Chrome</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/safari.png" alt="" />Safari</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/opera.png" alt="" />Opera</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/ie.png" alt="" />Internet Explorer</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/rss_32.png" alt="" />RSS Feeds</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/twitter_32.png" alt="" />Twitter</a></li>
      <li><a href="#"><img src="images/delicious_32.png" alt="" />Delicious</a></li>
    </ul>
    <ul id="links">
      <li class="icon"><img src="images/folder.png" alt="" /></li>
      <li><a href="#"><span>Documents</span></a></li>
      <li><a href="#"><span>Pictures</span></a></li>
      <li><a href="#"><span>Music</span></a></li>
      <li><a href="#"><span>Computer</span></a></li>
      <li><a href="#"><span>Network</span></a></li>
      <li><a href="#"><span>Connect to</span></a></li>
    </ul>
  </div>
  <div id="meta">
    <div></div>
    <div>
      <h4>点击图像改变背景</h4>
      <a id="bkg1" href="#"><img src="images/bkg_small.jpg" alt="" /></a>
      <a id="bkg2" href="#"><img src="images/bkg2_small.jpg" alt="" /></a>
      <a id="bkg3" href="#"><img src="images/bkg3_small.jpg" alt="" /></a>
    </div>
  </div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 文字叠加 滚动切换 滑动选项卡切换 文字拖动 文字提示框 文字收缩展开 文字放大缩小 文字翻转旋转 文字淡出淡进 文字全屏 文字延迟加载 360全景 html5文字动画 文字滚动 文字滑动 文字切换 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 图片文字 文字导航菜单 切换按钮 表单 文字 其他 文字标签 背景切换 桌面 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到