jQuery仿百度百家首页新闻焦点图切换效果代码143 570 191特效描述:首页焦点图 新闻焦点图 切换效果,兼容性好!

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-2.1.0.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="top_slide_wrap">
	<div class="bx-wrapper">
		<ul class="slide_box">
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/s1.jpg" alt=""><p>周杰伦</p></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/s2.jpg" alt=""><p>周杰伦</p></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/s3.jpg" alt=""><p>周杰伦</p></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/s4.jpg" alt=""><p>周杰伦</p></a></li>
		</ul>
		<ul class="bx-controls">
			<li>
				<a class="actives" href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">
					<img src="images/ss1.jpg" alt="">
					<span></span>
					<p>周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周</p>
				</a>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">
					<img src="images/ss2.jpg" alt="">
					<span></span>
					<p>周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周</p>
				</a>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">
					<img src="images/ss3.jpg" alt="">
					<span></span>
					<p>周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周</p>
				</a>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">
					<img src="images/ss4.jpg" alt="">
					<span></span>
					<p>周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周杰伦周</p>
				</a>
			</li>
		</ul>
	</div>
	<a class="options pre" href="javascript:;" data-drec="pre"><i class="pre"></i></a>
	<a class="options next" href="javascript:;" data-drex="next"><i class="next"></i></a>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 带缩略图的幻灯片 纯图片轮播 图片轮播

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到