jQuery实用的手机触屏滑动导航菜单代码244 974 325特效描述:jQuery 手机触屏 滑动导航菜单,jQuery手机滑动导航菜单

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/flexible.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/iscroll.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/navbarscroll.js"></script>

2. HTML代码

<h2 class="htit">demo示例一</h2>
<div class="wrapper wrapper01" id="retr">
	<div class="scroller">
		<ul class="clearfix">
			<li><a href="javascript:void(0)">全部科目</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计从业</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计职称</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">税务师</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书2</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多4</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多5</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<h2 class="htit">demo示例二</h2>
<div class="wrapper wrapper02" id="wrapper02">
	<div class="scroller">
		<ul class="clearfix">
			<li><a href="javascript:void(0)">全部科目</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计从业</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计职称</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">税务师</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书2</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多4</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多5</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<h2 class="htit">demo示例三</h2>
<div class="wrapper wrapper03" id="wrapper03">
	<div class="scroller">
		<ul class="clearfix">
			<li><a href="javascript:void(0)">全部科目</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计从业</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计职称</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">税务师</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书2</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多4</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多5</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<h2 class="htit">demo示例四</h2>
<div class="wrapper wrapper04" id="sass">
	<div class="scroller">
		<ul class="clearfix">
			<li><a href="javascript:void(0)">全部科目</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计从业</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计职称</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">税务师</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书2</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多4</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多5</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<h2 class="htit">demo示例五</h2>
<div class="wrapper02" id="demo05">
	<div class="scroller">
		<ul class="clearfix">
			<li><a href="javascript:void(0)">全部科目</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计从业</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">会计职称</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">税务师</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多注会</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">国际证书2</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多4</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">更多5</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<h2 class="htit">demo示例六</h2>
<div class="wrapper02" id="demo06">
	<div class="scroller">
		<ul class="clearfix">
			<li><a href="javascript:void(0)">北京</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">上海</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">广州</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">深证</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">杭州</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">武汉</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">天津</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">郑州</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">海口</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">郑州</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">长春</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">长沙</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">南京</a></li>
			<li><a href="javascript:void(0)">西安</a></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<div style="padding:1rem .4rem;line-height:.6rem;font-size:.34rem">
		参数说明:<br />
		className:'cur', //当前选中点击元素的class类名<br />
		clickScrollTime:300, //点击后滑动时间<br />
		duibiScreenWidth:0.4, //单位以rem为准,默认为0.4rem<br />
		fingerClick:0, //目标第0或1个选项触发,必须每一项长度一致,方可用此项<br />
		endClickScroll:function(thisObj){}//回调函数<br />
</div>
<script type="text/javascript">
	$(function(){
		//demo示例一到四 通过lass调取,一句可以搞定,用于页面中可能有多个导航的情况
		$('.wrapper').navbarscroll();
		//demo示例五 通过id调取
		$('#demo05').navbarscroll({
			defaultSelect:6,
			endClickScroll:function(obj){
				console.log(obj.text())
			}
		});
		//demo示例六 通过id调取
		$('#demo06').navbarscroll({
			defaultSelect:3,
			scrollerWidth:6,
			fingerClick:1,
			endClickScroll:function(obj){
				console.log(obj.text())
			}
		});
	});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动导航菜单 二级导航菜单 滑动选项卡切换 下拉导航菜单 图片滑动 竖直导航菜单 文字滑动 图标导航菜单 滑动手风琴 固定导航菜单 滑动星星打分 侧边导航菜单 树形导航菜单 网址导航菜单 导航菜单插件 文字导航菜单 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动滑过 导航菜单导航条

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到