jquery简洁的响应式导航下拉菜单代码218 871 291特效描述:jquery 响应式导航 下拉菜单,jquery简洁响应式导航菜单代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery-latest.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/script.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<div id='cssmenu'>
<ul>
  <li><a href='#'>首页</a></li>
  <li class='active has-sub'><a href='#'>网页特效</a>
   <ul>
     <li class='has-sub'><a href='#'>jQuery特效</a>
      <ul>
        <li><a href='#'>HTML5</a></li>
        <li><a href='#'>CSS3</a></li>
      </ul>
     </li>
     <li class='has-sub'><a href='#'>JS代码</a>
      <ul>
        <li><a href='#'>Nav2</a></li>
        <li><a href='#'>Nav3</a></li>
      </ul>
     </li>
   </ul>
  </li>
  <li><a href='#'>jQuery</a></li>
  <li><a href='#'>flash动画</a></li>
</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 滑动星星打分 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 其他 导航切换 菜单切换 二级菜单 二级导航菜单 二级导航 下拉列表 下拉菜单 下拉导航 下拉导航菜单 下拉菜单导航 响应式下拉菜单 固定导航 固定菜单 导航菜单插件 导航插件 菜单插件 鼠标滑过 鼠标悬停 跟随鼠标移动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到