js带时间轴的图片轮播切换代码132 526 176特效描述:js 时间轴 图片轮播切换,js在右侧会变大的小圆点和标题的时间轴图片轮播切换代码

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/koala.min.1.5.js"></script>

3. HTML代码

<div id="decoroll2" class="imgfocus">
	<div id="decoimg_a2" class="imgbox">
		<div class="decoimg_b2"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="img/1.jpg"></a></div>
		<div class="decoimg_b2"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="img/2.jpg"></a></div>
		<div class="decoimg_b2"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="img/3.jpg"></a></div>
		<div class="decoimg_b2"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="img/4.jpg"></a></div>
	</div>
	<ul id="deconum2" class="num_a2">
		<li><a href="javascript:void(0)" hidefocus="true" target="_self">杨幂</a></li>
		<li><a href="javascript:void(0)" hidefocus="true" target="_self">范冰冰</a></li>
		<li><a href="javascript:void(0)" hidefocus="true" target="_self">高圆圆</a></li>
		<li><a href="javascript:void(0)" hidefocus="true" target="_self">刘诗诗</a></li>
	</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 渐隐切换 淡出淡进 日期时间 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片淡出淡进 时间轴 图片切换 图片轮播

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到