jquery宽屏带标题的上下滚屏图片轮播切换代码如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

216 863 288特效描述:jquery 宽屏 带标题上下滚屏 图片轮播切换。基于jQuery slider幻灯片插件制作网站常用的宽屏图片切换,带标题内容切换和带上下左右按钮控制滚屏切换效果

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/base.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<link href="css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/xes.core.js"></script>

3. HTML代码

<div class="sliderWrap">
	<div class="banner-TAL">
		<div class="viewport">
				<ul class="item">
					<li class="bn-bg01">
						<div class="wrapper"><h2 class="bn-text">科技预见学习<br></h2><img class="frame" src="images/181450_53fc5e1a05317.jpg" width="610" height="458" /></div>
					</li>
					<li class="bn-bg02">
						<div class="wrapper"><h2 class="bn-text">《天降奇师》<br>大型师生户外真人秀</h2><img class="frame" src="images/180936_54a3cb60ab15b.jpg" width="610" height="458" /></div>
					</li>
					<li class="bn-bg03">
						<div class="wrapper"><h2 class="bn-text">磨砺十载学而思<br>共创百年好未来</h2><img class="frame" src="images/TAL06.jpg" width="610" height="458" /></div>
					</li>
					<li class="bn-bg04">
						<div class="wrapper"><h2 class="bn-text">在这里 不断探索<br>教育模式的多样化</h2><img class="frame" src="images/114637_53057a9d697b2.jpg" width="610" height="458" /></div>
					</li>
					<li class="bn-bg05">
						<div class="wrapper"><h2 class="bn-text">在这里 科技 互联网<br>与教育完美融合</h2><img class="frame" src="images/120631_53df06c769e11.jpg" width="610" height="458" /></div>
					</li>
					<li class="bn-bg06">
						<div class="wrapper"><h2 class="bn-text">在这里 帮助孩子<br>个性化学习与成长</h2><img class="frame" src="images/103539_532ba57bdfee0.jpg" width="610" height="458" /></div>
					</li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	<div class="banner-TAL">
		<div class="wrapper">
			<div class="focus-fixed">
				<div class="focus-fixed-text t-bg01">
					<p>一周年专题页</p>
				</div>
				<div class="focus-logo c-bg01">
					<div class="white-bg animated"><img src="images/logo-TAL-small.png" width="80" height="80" /></div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="focus-circlet f-bg01">
			<div class="focus-nav">
				<div class="focus-arrow">
					<a class="arrow-top" href="javascript:;">向上</a>
					<a class="arrow-down" href="javascript:;">向下</a>
				</div>
				<ul class="focus-switch">
					<li class="selected"><a href="javascript:;">1</a></li>
					<li><a href="javascript:;">2</a></li>
					<li><a href="javascript:;">3</a></li>
					<li><a href="javascript:;">4</a></li>
					<li><a href="javascript:;">5</a></li>
					<li><a href="javascript:;">6</a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $.xes.require(["slider"],function(){
    var nowIndex;
    var textArray=[
       "一周年专题页",
      "学而思网校推出师生互动真人秀节目",
	 "“学而思”更名“好未来”专题页",
         "学而思网校,让更多人享受到优质的教学资源",
     "学而思培优,让学习更简单、更快乐、更有效",
        "智康1对1,让学习更有效"
    ];
    var linkArray=[
      "http://www.17sucai.com/",
      "http://www.17sucai.com/",	
			"http://www.17sucai.com/",
    	"http://www.17sucai.com/",
    	"http://www.17sucai.com/",
      "http://www.17sucai.com/"
    ];
    var slider=$(".banner-TAL").slider({
      btnPrevCls: '.arrow-top', //向前按钮样式
      btnNextCls: '.arrow-down', //向后按钮样式
      pageCls: '.focus-switch li', //页数按钮样式
      containerCls: '.viewport ul',//具体滑动内容元素样式
      itemCls: 'li',//滑动元素
      activeCls: 'selected',//选中样式
      perItem: 1,//显示的个数
      startIndex: 0,//开始的位置
      autoPlay: true,//是否自动播放
      duration: 5000,//自动播放时速度
      fxDuration: 1000,//滑动速度
      circle: true,//是否循环
      direction: 'vertical',//方向 horizon|vertical
      onStart:function(index){
        $(".focus-logo").attr("class","focus-logo");
        $(".focus-fixed-text").hide(300,function(){
          $(this).attr("class","focus-fixed-text");
          $(this).attr("style","");
          $(this).css("width","0px");
        });
        $(".white-bg").addClass("flipInY");
        nowIndex=index;
      },
      onEnd:function(index){
        $(".focus-circlet").attr("class",'focus-circlet');
        $(".focus-circlet").addClass('f-bg0'+(index+1));
        $(".focus-logo").addClass("c-bg0"+(index+1));
        if(navigator.userAgent.indexOf("IE")>=0){
          $(".focus-fixed-text")[0].setAttribute("class","focus-fixed-text t-bg0"+(nowIndex+1));
          $(".focus-fixed-text").show().attr("class","focus-fixed-text t-bg0"+(nowIndex+1)).animate({width:400},800,'easeOutBounce',function(){
            slider.busy=false;
          });
        }
      },
      onShow: function(index){
      	 if(navigator.userAgent.indexOf("MSIE 6.0") || navigator.userAgent.indexOf("MSIE 7.0") || navigator.userAgent.indexOf("MSIE 8.0") || navigator.userAgent.indexOf("MSIE 9.0")) {
					//$(".white-bg").bind("webkitAnimationEnd animationend MSTransitionEnd", function(){
						$(this).removeClass("flipInY");
						nowIndex = index;
						$(".focus-fixed-text").show().attr("class", "focus-fixed-text t-bg0"+(nowIndex+1)).animate({width:430},800,'easeOutBounce',function(){
						});
						$(".focus-fixed-text p").html(textArray[nowIndex]);
						$("#img_link").attr('href', linkArray[nowIndex]);
					//});
    		}
      } //回调
    });
  	$(".white-bg").bind("webkitAnimationEnd animationend MSTransitionEnd",function(){
	    $(this).removeClass("flipInY");
	    slider.busy =true;
	    $(".focus-fixed-text p").html(textArray[nowIndex]);
	    $("#img_link").attr('href', linkArray[nowIndex]);
	    $(".focus-fixed-text").show().attr("class","focus-fixed-text t-bg0"+(nowIndex+1)).animate({width:400},800,'easeOutBounce',function(){
	      slider.busy=false;
	    });
  	});
  });
  $("nav.nav-TAL>ul>li>a").each(function(){
    var $this=$(this),index=$("nav.nav-TAL>ul>li>a.dropdown_fn").index($this);
    if($this.is(".dropdown_fn")){
      $this.bind("mouseover",function(e){
        $("nav.nav-TAL>ul>li>a").removeClass("hover");
        $("nav.nav-TAL>ul>li>div:visible").hide();
        $("nav.nav-TAL>ul>li>div").eq(index).show();
      });
    }else{
      $this.bind("mouseover",function(e){
        $("nav.nav-TAL>ul>li>a").removeClass("hover");
        $("nav.nav-TAL>ul>li>div:visible").hide();
      });
    }
  });
  $("nav.nav-TAL>ul>li>div").bind("mouseover",function(){
    var index= $("nav.nav-TAL>ul>li>div").index($(this));
    $("nav.nav-TAL>ul>li>a.dropdown_fn").eq(index).addClass("hover");
  });
  $("div.subNav-TAL").each(function(index){
    var $this=$(this);
    $this.bind("mouseout",function(e){
      if($this.find("*").index($(e.relatedTarget))<=0){
        $this.hide();
      }
    });
  });
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 导航切换 图片全屏 带标题的焦点图 滚动切换 文字全屏 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片滚动 图片切换 360全景 图片轮播 文字滚动 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 图片文字滚动 马赛克幻灯片 手风琴 全屏滚动 全屏焦点图 选项卡自动切换 页面滚动 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 全屏焦点图 全屏切换 宽屏全屏满屏 焦点图幻灯片

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到