jQuery鼠标滑过带标题的焦点图片轮播代码125 499 167特效描述:jQuery 鼠标滑过 带标题的焦点图 焦点图轮播,鼠标滑过带标题的焦点图片轮播

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

2. HTML代码

<div class="i_box">
	<div class="i_imglist">
		<ul id="J_imgList">
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/a358be24367a5ea9dec7aa61a7527a7ab16009b9_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/c4e37762e79866a2f10d3c5926bbd188924ddbd3_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/c4e37762e79866a2f10d3c5926bbd188924ddbd3_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/8a37e5af175db41e06004dc098e9c173aee70116_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/61f4d9a7eb72c52d84b7d86abe75a85b96b52da8_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/b74aaf555eb970c3a1fdd6e7b2b5dd2a7a971286_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/156c2157ea31033cd8d2ae8431be8497387e5db0_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/4dc9209aafd33affd86dd6c5b21b9f013ae06b88_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/c4e37762e79866a2f10d3c5926bbd188924ddbd3_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/c4e37762e79866a2f10d3c5926bbd188924ddbd3_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/8a37e5af175db41e06004dc098e9c173aee70116_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/61f4d9a7eb72c52d84b7d86abe75a85b96b52da8_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/156c2157ea31033cd8d2ae8431be8497387e5db0_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
			<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img src="images/4dc9209aafd33affd86dd6c5b21b9f013ae06b88_m.jpg" alt="" title="" /></a></li>
		</ul>
	</div><!--切换大图-->
	<div class="i_nav">
		<div class="i_navlist">
			<ul id="J_navList">
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">第九站长</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">一直照进我心里</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">往事已遥远</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">一年又一年</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">22风吹起的青色衣衫</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">夕阳里的温暖容颜</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">你比以前更加美丽</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">像盛开的花</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">33阳光真温暖</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">一直照进我心里</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">往事已遥远</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">一年又一年</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">44风吹起的青色衣衫</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">夕阳里的温暖容颜</a></li>
			</ul>
		</div>
	</div><!--图片导航-->
	<div class="i_prev" id="J_prev"><a href="javascript:void(0)">&lt;&nbsp;</a></div>
	<div class="i_next" id="J_next"><a href="javascript:void(0)">&nbsp;&gt;</a></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动 滚动条 页面滚动 滚动插件 滚动条插件 滚动条美化 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 自动滚动图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 滑动星星打分 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 其他 带标题的焦点图 滚动切换 滚动条切换 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制 鼠标滑过 鼠标悬停 跟随鼠标移动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到