jQuery图片滑动手风琴插件133 531 178特效描述:jQuery 图片滑动 手风琴插件,jQuery支持水平、垂直、是否需要响应式、可自定义遮罩层颜色样式。 调用方法: imageObj : [], //存放图片对象 arrangement : "horizontal", //verticality 对齐方式 fontCut : 500, //文字截取(500个字符内) defaultWidth : 100, //默认初始宽度 defaultHeight : 100, //默认初始高度 animateWidth : 600, //默认放大宽度 animateHeight :

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.bootcss.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/accordion.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/data.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<p style="padding-left: 50px;">{ <br />imageObj : [], //存放图片对象<br />arrangement : &quot;horizontal&quot;, //verticality 对齐方式<br />fontCut : 500, //文字截取(500个字符内)<br />defaultWidth : 100, //默认初始宽度<br />defaultHeight : 100, //默认初始高度<br />animateWidth : 600, //默认放大宽度<br />animateHeight : 200, //默认放大高度<br />response : true, //是否使用响应式<br />styleColor : {&quot;background&quot;:&quot;white&quot;,&quot;font&quot;:&quot;#333333&quot;,&quot;textShadow&quot;:&quot;0px 0px 1px green&quot;}, //自定义遮罩颜色样式<br />animateTime : &quot;0.5s&quot;, //动画速度<br />};<br /></p>
<div class="btn-group">
	<button type="button">Horizontal/水平</button>
	<button type="button">Verticality/垂直</button>
	<button type="button">Horizontal/水平(非响应式)</button>
	<button type="button">Horizontal/水平(缓慢效果)</button>
	<button type="button">Horizontal/水平(颜色转换)</button>
</div>
<div class="accrodion-group">
	<div class="1-accordion"></div>
	<div class="2-accordion"></div>
	<div class="3-accordion"></div>
	<div class="4-accordion"></div>
	<div class="5-accordion"></div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	$('[class*="-accordion"]').not(":first").parents(".accordion-DIV").hide(),$(".btn-group > button").on("click",function(i){
		i.preventDefault();
		var o=$(this).index();
		$('[class*="-accordion"]').eq(o).parents(".accordion-DIV").show().siblings().hide()
		})
	}),
	$(".1-accordion").accordion({imageObj:horiObj.imageObj,animateWidth:800}),
	$(".2-accordion").accordion({imageObj:varObj.imageObj,arrangement:"verticality",defaultHeight:50}),
	$(".3-accordion").accordion({imageObj:horiObj.imageObj,response:!1,defaultWidth:75,animateWidth:500}),
	$(".4-accordion").accordion({imageObj:horiObj.imageObj,animateTime:"1.5s"}),
	$(".5-accordion").accordion({imageObj:horiObj.imageObj,styleColor:{background:"red",font:"#fff",textShadow:"0px 0px 1px blue"}
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滑动导航菜单 导航切换 带标题的焦点图 二维码 滑动选项卡切换 带缩略图的幻灯片 地图 带简介的焦点图 图片滑动 图片切换 图片轮播 计算器 文字滑动 文字切换 自动滚动图片轮播 计时器 滑动手风琴 背景切换 桌面 马赛克幻灯片 滑动星星打分 手风琴 跳转 全屏焦点图 选项卡自动切换 步骤 视频切换 键盘 列表切换 签到 分享 渐隐切换 点赞 投票 全屏切换 雪花 切换按钮 打印 缩放切换 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滑动滑过 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 焦点图幻灯片 其他更多

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到