jquery 导航菜单 jquery和CSS3制作动画导航的向下滑动菜单144 572 191特效描述:jquery导航菜单 CSS3动画导航 向下滑动菜单,jquery 导航菜单 用jquery和css3制作一个非常酷炫动感十足的动画导航菜单,鼠标滑过文字或图片icon由小变大展开显示,并且滑出二级菜单目录,这是一款酷炫的jquery 导航菜单特效。

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jQuery Easing.js"></script>

2. HTML代码

	<ul id="sdt_menu" class="sdt_menu">
		<li>
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">
				<img src="images/2.jpg" alt=""/>
				<span class="sdt_active"></span>
				<span class="sdt_wrap">
					<span class="sdt_link">About me</span>
					<span class="sdt_descr">Get to know me</span>
				</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">
				<img src="images/1.jpg" alt=""/>
				<span class="sdt_active"></span>
				<span class="sdt_wrap">
					<span class="sdt_link">Portfolio</span>
					<span class="sdt_descr">My work</span>
				</span>
			</a>
			<div class="sdt_box">
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">Websites</a>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">Illustrations</a>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">Photography</a>
			</div>
		</li>
		<li>
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">
				<img src="images/3.jpg" alt=""/>
				<span class="sdt_active"></span>
				<span class="sdt_wrap">
					<span class="sdt_link">Inspiration</span>
					<span class="sdt_descr">Where ideas get born</span>
				</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">
				<img src="images/4.jpg" alt=""/>
				<span class="sdt_active"></span>
				<span class="sdt_wrap">
					<span class="sdt_link">Photos</span>
					<span class="sdt_descr">I like to photograph</span>
				</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">
				<img src="images/5.jpg" alt=""/>
				<span class="sdt_active"></span>
				<span class="sdt_wrap">
					<span class="sdt_link">Blog</span>
					<span class="sdt_descr">I write about design</span>
				</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">
				<img src="images/6.jpg" alt=""/>
				<span class="sdt_active"></span>
				<span class="sdt_wrap">
					<span class="sdt_link">Projects</span>
					<span class="sdt_descr">I like to code</span>
				</span>
			</a>
			<div class="sdt_box">
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">Job Board Website</a>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">Shopping Cart</a>
				<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" target="_blank">Interactive Maps</a>
			</div>
		</li>
	</ul>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 二级菜单 二级导航菜单 二级导航 滑动选项卡 滑动切换 下拉列表 下拉菜单 下拉导航 下拉导航菜单 下拉菜单导航 响应式下拉菜单 图片收缩展开 图片收缩 图片展开 图标导航 图标菜单 导航菜单插件 导航插件 菜单插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到