jQuery css3带缩略图按钮控制图片淡出淡进效果122 484 162特效描述:jQuery css3 带缩略图 按钮控制 图片淡出淡进,jQuery图片淡出淡进自动切换效果,按钮控制图片切换效果

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/demo.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.flexslider-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/demo.js"></script>

3. HTML代码

<div id="hero">
	<div class="flexslider">
	  <ul class="slides">
		<li>
				<img src="img/full/5.jpg" alt="icy Mountain" data-thumbnail="img/thumbnail/5.jpg" />	
			</li>		
			<li>
				<img src="img/full/3.jpg" alt="Stoney Creek" data-thumbnail="img/thumbnail/3.jpg" />	
			</li>
		<li>
				<img src="img/full/2.jpg" alt="Narrow Road" data-thumbnail="img/thumbnail/2.jpg" />	
			</li>						 		
		<li>
				<img src="img/full/4.jpg" alt="Wood Pattern" data-thumbnail="img/thumbnail/4.jpg" />	
			</li>
		</ul>
	</div>		
</div>	用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 全屏焦点图 渐隐切换 全屏切换 淡出淡进 切换按钮 宽屏全屏 表单 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片淡出淡进 图片全屏 带缩略图的幻灯片 图片切换 图片轮播 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到