jQuery宽屏带缩略图的大图横向滑动切换代码124 493 165特效描述:jQuery 宽屏带缩略图 大图横向滑动切换,jQuery宽屏大图滚动切换,带缩略图横向滚动代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/wkct.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/wkct-js.js"></script>

3. HTML代码

<div class="ct-banner">
  <div class="ct-focusbox">     
    <div class="ct-focusimg ">
      <ul class="ct-fimglist clearfix">
        <li class="ct-banner01"></li>
        <li class="ct-banner02"></li>
        <li class="ct-banner03"></li>
        <li class="ct-banner04"></li>
      </ul>
    </div> 
    <div class="ct-focustool w1000">
      <ul class="ct-ftoollist clearfix">
        <li class="on"><a href="#"><img src="images/ct-banner01_s.jpg"></a></li>
        <li><a href="#"><img src="images/ct-banner02_s.jpg"></a></li>
        <li><a href="#"><img src="images/ct-banner03_s.jpg"></a></li>
        <li><a href="#"><img src="images/ct-banner04_s.jpg"></a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动滑过 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 全屏焦点图 全屏切换 宽屏全屏满屏 焦点图幻灯片 图片全屏 带缩略图的幻灯片 图片滑动 图片轮播 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到