jQuery带页码的按钮控制图片相册切换121 483 162特效描述:jQuery 带页码的按钮控制 图片相册切换,jQuery图片相册切换,按钮控制图片切换。带页码图片轮播

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

2. HTML代码

<div class="container">
<!-- 代码 开始 -->
	<ul class="content">
  	<span><img src="images/5-121204193956-50.gif" width="32" height="32" /></span>
    <div class="left"></div>
    <div class="right"></div>
  	<li style="background:url(images/img_1.jpg); width:856px; height:482px;"></li>
    <li style="background:url(images/img_2.jpg); width:904px; height:723px;"></li>
    <li style="background:url(images/img_3.jpg); width:816px; height:459px;"></li>
    <li style="background:url(images/img_4.jpg); width:860px; height:484px;"></li>
    <li style="background:url(images/img_5.jpg); width:960px; height:540px;"></li>
    <li style="background:url(images/img_6.jpg); width:910px; height:683px;"></li>
    <li style="background:url(images/img_7.jpg); width:960px; height:540px;"></li>
  </ul>
  <div class="bottom">
  	共 <span id="imgdata">x</span> 张 / 第 <span id="xz">x</span> 张
  </div>
<!-- 代码 结束 -->
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 渐隐切换 延迟加载 淡出淡进 切换按钮 表单 焦点图 幻灯片 图片轮播 图片延迟加载 图片淡出淡进 图片切换 图片轮播 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到