jQuery左右按钮控制带缩略图的图片切换代码99 395 132特效描述:jQuery 左右按钮控制 带缩略图的图片 图片切换,左右按钮控制带缩略图的图片切换

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/slide.js"></script>

3. HTML代码

	<div id="picarea">
		<div id="bigpicarea" style="">
			<p class="bigbtnPrev"><span id="big_play_prev"></span></p>
			<div id="image_xixi-01" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42766101.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题1</div>
			</div>
			<div id="image_xixi-02" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42813100.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题2</div>
			</div>
			<div id="image_xixi-03" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42813102.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题3</div>
			</div>
			<div id="image_xixi-04" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42813139.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题4</div>
			</div>
			<div id="image_xixi-05" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42766145.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题5</div>
			</div>
			<div id="image_xixi-06" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42766146.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题6</div>
			</div>
			<div id="image_xixi-07" class="image"><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><img alt="" src="images/42766159.jpg" width="772" height="434"></a><div class="word">标题7</div>
			</div>
			<p class="bigbtnNext"><span id="big_play_next"></span></p>
		</div>
		<div id="smallpicarea">
			<div id="thumbs">
				<ul>
					<li class="first btnPrev"><img id="play_prev" src="images/left.png"></li>
					<li class="slideshowItem"><a id="thumb_xixi-01" href="javascript:"><img src="images/42766316.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="slideshowItem"><a id="thumb_xixi-02" href="javascript:"><img src="images/42813171.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="slideshowItem"><a id="thumb_xixi-03" href="javascript:"><img src="images/42813178.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="slideshowItem"><a id="thumb_xixi-04" href="javascript:"><img src="images/42813186.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="slideshowItem"><a id="thumb_xixi-05" href="javascript:"><img src="images/42766362.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="slideshowItem"><a id="thumb_xixi-06" href="javascript:"><img src="images/42766274.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="last_img slideshowItem"><a id="thumb_xixi-07" href="javascript:"><img src="images/42766298.jpg" width=90 height=60></a></li>
					<li class="last btnNext"><img id="play_next" src="images/right.png"></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>
<script type="text/javascript">
var target = ["xixi-01","xixi-02","xixi-03","xixi-04","xixi-05","xixi-06","xixi-07"];
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 渐隐切换 淡出淡进 淡出 淡进 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片淡出淡进 图片淡出 图片淡进 带标题的焦点图 带缩略图的幻灯片 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到