jQuery底部滑出菜单_鼠标悬停滑动导航条102 404 135特效描述:底部滑出菜单 悬停滑动导航,jQuery底部滑出菜单

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="container">
	<ul id="menu">
		<li>
			<a>
				<i class="icon_about"></i>
				<span class="title">关于</span>
				<span class="description">了解我们和我们的服务</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a>
				<i class="icon_work"></i>
				<span class="title">服务</span>
				<span class="description">看到我们的工作和投资组合</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a>
				<i class="icon_help"></i>
				<span class="title">帮助</span>
				<span class="description">跟我们的支持</span>
			</a>
		</li>
		<li>
			<a>
				<i class="icon_search"></i>
				<span class="title">搜索</span>
				<span class="description">搜索我们的网站</span>
			</a>
		</li>
	</ul>
</div>
<!-- The JavaScript -->
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$('#menu li').hover(function(){
		var $this = $(this);
		$('a',$this).stop(true,true).animate({'bottom':'-15px'},300);
		$('i',$this).stop(true,true).animate({'top':'-10px'}, 400);
	},function(){
		var $this = $(this);
		$('a',$this).stop(true,true).animate({'bottom':'-95px'},300);
		$('i',$this).stop(true,true).animate({'top':'50px'},400);
	});
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册
admin
关注
TA的相关作品 >>更多
相关标签特效


热门标签:

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到