jquery音乐网站左侧竖直下拉菜单效果代码232 926 309特效描述:jquery 左侧竖直下拉菜单,侧边简洁滑动下拉菜单

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/basic.css"/>

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-2.1.1.min.js"></script>

3. HTML代码

<div id="content">
 <div id="left">
  	<div id="logo"></div>
    <div id="nav">
		<ul class="all">
    	<li class="li01">首页
      	<ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
     </li>
      <li class="li01">彩铃
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
      <li class="li01">乐库
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
      <li class="li01">排行榜
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
      <li class="li01">电台
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
      <li class="li01">Mv
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
      <li class="li01">专题
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
      <li class="li01">社区
      <ul class="li_01">
        	<li>一级菜单</li>
        	<li>一级菜单</li>
          <li>一级菜单</li>
       </ul>
      </li>
    </ul>
  </div>
 </div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 收缩菜单 收缩导航 二级菜单 二级导航菜单 二级导航 下拉列表 下拉菜单 下拉导航 下拉导航菜单 下拉菜单导航 响应式下拉菜单 竖直导航 竖直菜单 响应式竖直导航 滑动手风琴 手风琴 水平手风琴 垂直手风琴 图片手风琴 文字手风琴 手风琴插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到